Uppdatering av Jakobstads trafik- och miljöplan, Plan för stadsbygge

Centralen för tekniska tjänster i Jakobstad bereder en uppdatering av stadens trafik- och miljöplan för centrum 1989. Målet är en uppdaterad trafik- och miljöplan som bättre ska motsvara dagens krav och ge verktyg för utvecklandet av stadens centrum. Förutom stadskärnan kommer planen också att omfatta de viktigaste trafiklederna som leder till och från centrum.

Arbetet med uppdateringen av planen påbörjades hösten 2019 med ett seminarium och två öppna workshoppar för invånare samt ett flertal samarbeten med studeranden.

Den första av tre temaworkshoppar, Stadsmiljö, ordnades i februari 2020.

På grund av coronapandemin blev det drygt ett års paus i arbetet. Den andra temaworkshoppen, liv i centrum, ordnades i maj 2021.

Inför den tredje temaworkshoppen, trafik, har en trafiksystemplan och en utvecklingsplan för gång- och cykelnätet i Jakobstad 2040 utarbetats av AFRY Finland Oy i samarbete med en styrgrupp bestående av stadens tjänsteinnehavare.

I januari 2022 ordnades en invånarenkät för att ta reda på Jakobstadsbornas nuvarande vanor att röra sig i vardagen. Med hjälp av invånarenkäten påträffades flera behov av förbindelser och problempunkter gällande gång och cykling, som bidrog till identifiering av nödvändiga åtgärder gällande målnätverket och huvudleder.  

Tekniska nämnden och stadsstyrelsen har godkänt de principiella målsättningarna i Utvecklingsplan för gång- och cykelnätet i Jakobstad 2040 och beslutat främja gång- och cykeltrafiken enligt de riktlinjer för byggande och underhåll som presenteras i planen.

En parkeringsstrategi ska ännu utarbetas, samtidigt som ett allmänt informations- och diskussionstillfälle kommer att ordnas där trafikplanerna som helhet kommer att presenteras.  

Under processens gång har allmänheten kunnat framföra sina åsikter via öppna tillfällen, enkäter och bibliotekets responslåda. Ytterligare har gemensamma projekt ordnats med undervisningsenheter i Jakobstad.

Bekanta dig med första seminariet: Invånarforum 30.9.2019

Här kan du läsa responsen från temaworkshoppar, öppna workshoppar, invånarenkäter och inlämnade åsikter.

Här finns ett videoklipp från workshoppen liv i centrum då Ralf Blomqvist höll en inspirerande inledning om vart kunden är på väg.

Efter temaworkshopparna inleder stadens arbetsgrupp, eventuellt i samarbete med konsulter, arbetet med att bearbeta allt material.

Den nya planen för Jakobstads centrum väntas bli klar 2023.

Tillägsinformation:

Sören Öhberg

Sören Öhberg

Stadsplanearkitekt

Kommunaltekniska tjänster, Planläggning

soren.ohberg@jakobstad.fi

044 785 1633

Christer Tonberg

Christer Tonberg

Tekniska nämndens ordförande

Svenska Folkpartiet

christer.tonberg@multi.fi

044 585 1399

Arbetsgruppen:

Sören Öhberg

Sören Öhberg

Stadsplanearkitekt

Kommunaltekniska tjänster, Planläggning

soren.ohberg@jakobstad.fi

044 785 1633

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Stadsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750

Micael Nylund

Micael Nylund

Ledande byggnadsinspektör

micael.nylund@jakobstad.fi

044 785 1268

Carola Sundqvist

Carola Sundqvist

Chef för museitjänster

Jakobstads museum

carola.sundqvist@jakobstad.fi

044 785 1460

Owe Sjölund

Owe Sjölund

Stadsstyrelsens ordförare

Svenska Folkpartiet

owe@sjolund.fi

040 066 6202

Christer Tonberg

Christer Tonberg

Tekniska nämndens ordförande

Svenska Folkpartiet

christer.tonberg@multi.fi

044 585 1399

Ida-Marie Jungell

Ida-Marie Jungell

Svenska Folkpartiet

i.jungell@hotmail.com

050 364 7929

Simon Holmstedt

Simon Holmstedt

Finlands Socialdemokratiska Parti

simon.holmstedt@multi.fi

050 589 2532

AnneMo Kaitfors

AnneMo Kaitfors

Byråarkitekt

Planläggning

annemo.kaitfors@jakobstad.fi

044 785 1230

Jyrki Karjalainen

Jyrki Karjalainen

Planeringsassistent

Planläggning

jyrki.karjalainen@jakobstad.fi

044 785 1299

Johan Enlund

Johan Enlund

Ansvarig planerare

Kommunaltekniska tjänster

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221

Jan-Ole Bäck

Jan-Ole Bäck

Stadsträdgårdsmästare

Kommunaltekniska tjänster

jan-ole.back@jakobstad.fi

044 514 7282

Marina Sundholm

Marina Sundholm

Avdelningssekreterare

Kommunaltekniska tjänster

marina.sundholm@jakobstad.fi

044 785 1593