Grävningsarbete på gator, trottoarer och allmänna områden (bl.a. parker och övriga grönområden) förutsätter alltid tillstånd i enlighet med 14 a § i lagen om underhåll av gator och vissa allmänna områden. Beslut om genomförande av tillfälliga trafikarrangemang fattas även av staden med stöd av vägtrafiklagen och vägförordningen. 

Arbeten som omfattas av ansökningsplikt och beslut är alla arbeten på gatuområde (gata, trottoar, cykelleder, parker mm.). Hit hör bl.a

  • grävningsarbeten
  • bygg- och reparationsarbeten på fastigheter, som kräver att en del av den intilliggande gatan eller något annat allmänt område avgränsas som arbetsplats.
  • anslutning av fastigheter till vattenlednings-, elektricitets-, fjärrvärme- , dagvatten och avloppsnätet.
  • uppställande av byggställningar, hissanordningar på gatuområdet.
  • lyft som sker från gatuområdet.
  • förvaring av lastflak på gatuområdet.
  • förvaring av arbetsbaracker på gatuområdet.
  • nedskottande av snö från tak på gatuområdet – en avstängningsplan bör alltid göras upp och finnas!
  • Direktiv om hindersfrihet 

Kom även ihåg befintliga rör och kablar på det berörda området som ni hyr. Fråga först gräv sen. Information om ledningar fås från Herrfors Nät AbJakobstadsnejdens Telefon Ab och Jakobstads Vatten. 

Ansökningsblanketten för grävarbeten på gator och tillfälliga avstängningar kan fyllas i och skickas via länken nedan: 

Ansökning via Lupapiste sker här. 

Innan du gräver bör du ta reda på var alla ledningar och kablar finns, se mera

Läs också:  

Ansvar
Den som anhåller om grävningstillstånd ansvarar för alla skador som förorsakas av grävningsarbetet och dess sättningar under två års tid från slutgranskningsdatum. Om grävningsarbetet utförs annorlunda än givna bestämmelser ansvarar sökanden ännu ytterligare två år för arbetsområdet.

Information

Plötsliga, oförutsedda arbeten (läckor, illgärningar mm.) på trafikleder ska genast meddelas

• till stadens övervakare, tel. 044 558 7246 eller dejourerande arbetsledare (utanför arbetstid, tel. 044 785 1999)
• till brandverkets skiftesmästare och eventuellt till polisen.

På byggarbetsplatsen bör finnas en informationstavla var det framgår byggaren och företaget som ansvarar för utförandet/personens kontaktuppgifter samt hur länge arbetet pågår. Informationstavla krävs även för mindre och kortvariga byggprojekt.

Granskning och garanti
Efter att beläggningsarbetena och återställningsarbetena utförts granskas arbetsområdet av övervakaren. Garantitiden börjar från det att mottagningsgranskningen utförts. Anvisningar och korrigeringsuppmaningar som ges av den som övervakar grävningstillstånden ska omedelbart efterföljas och utföras.

Tilläggsuppgifter om grävningstillstånd samt tillfälliga avstängningar: övervakare Håkan Högberg, tel. 044 558 7246.

Trafikmärkesuthyrning:

Ifall kunden har behov erbjuder Jakobstads Alerte uthyrning av trafikmärken och andra trafikregleringsprodukter. Mera information finns på Jakobstads Alertes webbplats.

Efter att tillståndsansökan beviljats vet man vanligtvis vilka märken eller produkter man behöver, men notera att detta inte automatiskt betyder att märkena eller produkterna är beställda. Beställning av trafikmärken eller produkter bör göras direkt via Jakobstads Alerte eller ett annat företag i god tid före arbetet eller evenemanget börjar.