Dagvatten

Definition på dagvatten:

Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från byggda områden. Dräneringsvatten från husgrunder likställs ofta med dagvatten och regleras av samma bestämmelser. Dagvatten uppstår främst under snösmältningen på våren, vid häftiga regn på sommaren och under regniga perioder på hösten.

Mål för dagvattenhanteringen:

Allmänna mål för dagvattenhanteringen är att planmässigt utveckla dagvattenhanteringen särskilt i detaljplaneområden, infiltrera och fördröja dagvattnet på den plats där det ansamlas, förebygga olägenheter och skador som dagvatten orsakar miljön och fastigheter samt bidra till att dagvatten inte leds in i spillvattenavlopp.

Beslut:

Jakobstads stadsfullmäktige beslutade 26.11.2018 att ägandet och förvaltningen av dagvattenledningar övergår från Jakobstads Vatten till Centralen för tekniska tjänster samt att staden Jakobstad tar i bruk en dagvattenavgift från och med 1.1.2019.

Enligt beslutet beror avgiftens storlek på hur mycket fastigheten belastar systemet. Avgiften bestäms utgående från fastighetens areal och användningsändamål.

Områden som omfattas av dagvattenavgiften:

Verkningsområdet omfattar de detaljplanerade områdena i Jakobstad.

Antalet fastigheter inom området är ca 4 500.

Anslutningspunkt:

Plats där fastighetens dagvattensystem ansluts till stadens dagvattensystem. Anslutningspunkten bestämmer ansvarsgränsen mellan staden och den fastighet som ansluter sig.

Anslutnings- och uppdämningshöjd:

Anslutningshöjd är den höjd vid anslutningspunkten för fastighetens dagvattensystem.

Med uppdämningshöjd menas den nivå som dagvattnet får stiga upp till i stadens dagvattensystem. I Jakobstad är uppdämningshöjden gatu- eller marknivån +100 mm.

Vad säger lagen?

Lagen om vattentjänster föreskriver att dagvatten från fastigheter inte får ledas in i spillvattenavlopp. Dagvattnet ökar volymen av avloppsvatten som behöver renas och det sänker avloppsvattnets temperatur.

Följden blir att energi- och kemikalieförbrukningen ökar och avloppsreningsverkets reningsresultat försämras, vilket i sin tur leder till att avloppsvattenreningen blir en mer kostsam funktion. I värsta fall kan det komma in så mycket dagvatten i avloppsnätet att allt vatten inte kan pumpas till reningsverket, utan blandat spill- och dagvatten rinner ut i vattendrag och skadar miljön.

Ägaren eller innehavaren av en fastighet ansvarar för dagvattenhanteringen på sin egen fastighet.

Anslutning till dagvattensystemet

Fastigheter ansluts i allmänhet med självfallsavlopp. I vissa specialfall måste dagvattnet pumpas.

Vid självfallsavlopp rekommenderas att en uppdämningsventil byggs.

Om fastigheten inte kan anslutas till stadens ledningsnät för dagvatten med ett självfallsavlopp är fastighetsägaren skyldig att bygga en pumpstation på sin tomt för att möjliggöra anslutningen.

Nybyggnad:

Ansökan om anslutning av en nybyggnad till ledningssystemet för dagvatten kan lämnas in i samband med att bygglovet för byggnaden lämnas in eller direkt till kommunaltekniska avdelningen. För anslutningen görs ett särskilt anslutningsbeslut.

Befintliga byggnader:

För enstaka tomter som redan tidigare beviljats bygglov och kommer att anslutas till dagvattennätet i ett senare skede krävs ett särskilt anslutningsbeslut. Ansökan lämnas in till kommunaltekniska avdelningen.

Avgiften för anläggande av dagvattentomtledning inom detaljplanerade områden är 400 euro om dagvattenrören byggs eller har byggts till tomtgränsen i samband med gatans byggande eller sanering.

För övriga fastigheter gäller verkliga kostnader ifall arbetet beställs av staden. Om fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren kommer överens med en utomstående entreprenör om att utföra arbetet för kundens räkning (hushållsavdrag) faktureras ingen ledningsavgift.

För grävningsarbete på gatuområde behövs ett tillstånd och det erhålls från kommunaltekniska avdelningen.

Vid anslutning till öppet dike tas ingen anslutningsavgift.