Skötsel av trafikleder och trafikområden

Målet med underhållet är att hålla stadens gator, cykelleder och vägar i det skick trafiken förutsätter. I underhållet ingår plogning, sandning, saltning och tvättning av gator och vägar samt att beläggningar, trafikmärken och gatu- inventarier hålls i skick.

Ansvaret för gatuunderhållet är enligt lag uppdelat mellan staden och de privata fastigheterna.
Huvudregeln är att staden ansvarar för skötseln av vägbanorna, cykellederna samt parkeringsområden och torg medan fastigheterna ansvarar för trottoarena.

Anmälan om skador på trafikleder och områden via Virhi-kartan kommer fram alla tider!

Per telefon kan anmälningar göras dagtid måndag–torsdag, kl. 8.00–16.00, fredagar kl. 8.00–16.00 på tel. 044 785 1750, 044 558 7246 eller 044 514 7282 . Utanför tjänstetid på tel 044 785 1999.

Gångbara gator: Ansvaret för underhåll och renhållning av gator ändrades 1.11.2015

Underhåll av gator: se bilaga….

Underhållsklassificering

Snöröjningen i Jakobstad handhas av Alerte och privata entreprenörer

Vid följande snömängder ska snöröjning påbörjas:

Klass I. Gång- och cykelleder, centrum, huvudleder
•Köldsnö 30 mm
•Blidsnö 20–30 mm
•Snöslask 30 mm

Klass II. Samlargator, bostadsgator
•Köldsnö 50 mm
•Blidsnö 40 mm
•Snöslask 40 mm

Klass III. Enskilda- och privata vägar
•Köldsnö 70 mm
•Blidsnö 50 mm

Vid dessa snömängder körs alla plogningsdistrikt. Endast cykelleder brukar plogas skilt för sig och i första hand då snöfall pågått en tid.

Halkbekämpning handhas även av Jakobstads Alertes fordonspark.

Beläggningar och inventarier

Stadens ansvarar för att beläggningarna, trafikmärken och vägvisare samt övriga inventarier är i skick.
Målning av vägmarkeringarna hör också till underhållsuppgifterna. Underhåll av gator och vägar utförs för närvarande av Jakobstads Alerte där bl.a. nämnda uppgifter utförs enligt avtal.

Fastigheterna är skyldiga att anmäla om skador på sitt eget gatuavsnitt

Anmälan om skador på trafikleder och områden kan göras dagtid måndag–torsdag, kl. 7.00–16.00, fredagar, kl. 7.00–14.00 på telefonnummer 044 785 1750, 044 558 7246 eller 044 514 7282
Utanför tjänstetid på telefonnummer 044-7851 999.

Skötseln utförs av Jakobstads Alerte.

Smuts och skräp

Gaturenhållningen omfattar avlägsnande av smuts, löv, skräp och lösa föremål som samlas på gatan samt ogräs från körbanan och gångbanan.

Fastigheterna ansvarar för gaturenhållningen vid sitt trottoaravsnitt. Fastigheternas skyldighet att hålla gatan ren sträcker sig ända till körbanans mitt, dock högst 15 meter eller 24 meter om det finns en planteringsremsa på gatuområdet.

Jakobstads Alerte sköter om underhållet av planteringsområdena på gatuområdet. Infartsvägar som leder till fastigheter genom planteringar ska dock skötas av fastighetsägaren.

Renhållning av grönremsa eller dike som direkt gränsar till tomter och som högst sträcker sig 3 meter från tomtgränsen hör till tomtägaren eller tomtinnehavaren. Hit hör också att hålla områdets växtlighet välvårdad.

Jakobstads Alerte sköter om renhållningen vid parkeringsområdena och torg samt renhållning av gatuområden runt stadsägda parker och vissa fastigheter.

Snö och halka

TIll vinterunderhållet hör plogning, sandning, saltning och borforsling av snö. Borttagning av sandningssanden hör också till vinterunderhållet.

Fastigheterna ansvarar för vinterunderhållet av trottoarerna. Till vinterunderhållet för fastigheter hör även att forsla bort snövallar som uppkommer efter plogning och säkra att rännstenen eller regnvattenbrunnen bredvid trottoaren inte blir övertäppt av snö och is.

Jakobstads Alerte handhar vinterunderhållet av körbanor, torg, parkeringsområden samt leder för lätt trafik. De sköter också om vinterunderhållet för lederna i stadens parker.

Fastigheterna inom staden kan forsla snön till Nyvägafjärdens snöavstjälpningsplats som upprätthålls av staden. Mottagning av snön är gratis.

Enligt lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (1.11.2005) ska staden sköta om hela vinterunderhållet på gator och leder för lättrafik, i vilket avlägsnande av sandningssand ingår.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 17.9.2012 § 62 börjar staden avlägsna sandningssanden från alla körbanor och lätt trafikleder inom staden.

Mottagningsavgift för snö och överskottsjord har fastställts till 12,30 euro/lass, inklusive mervärdesskatt. 

Respons på gatuunderhållet kommer på rätt ställe via mobiltelefon: Om du har laddad ner Jeppisapp, välj Tjänster och där Virhi.

Ni kan också ge respons på kartan här:
https://jakobstad.virhi.fi/map