40

I vår stad är det offentliga rummet, där parkerna är en viktig del, en attraktiv mötesplats för människor. En möteplats där alla både Jakobstadsbor och besökare har del.

Parkerna och stadsgrönskan på gator och torg bidrar till att göra staden levande, biologiskt som socialt och estetiskt.

Parker ska tjäna många syften. I vår hektiska tid erbjuder dessa en stunds ro och vila, samtidigt som de utgör viktiga ytor för aktiviteter och upplevelser.

Stadsträdgården odlar själv sommarblommor, som används i stadens parker och krukplanteringar. Uppdrivningen av fröplantor och sticklingar börjar i Borgbackens växthus i slutet på februari. I mitten av juni planteras sommarplantorna ut. Återkommande sommarblommor i vårt sortiment är bland annat tagetes, lobelia, petunia och pelargoner. Varje år har vi även några nyheter. Under en säsong driver vi upp ca 15 000 plantor. I plantskolan har vi olika perenner, rosor och träd som vid behov planteras ut på stadens grönområden.

Högsäsongen infaller mellan maj och oktober. Under säsongen utökas personalen från 14 personer till 25 personer. På sommaren sysselsätts även 6 skolelever.

Till stadsträdgårdens uppgifter hör: 

  • planering
  • anläggning
  • Jakobstads Alerte utför underhåll av stadens parker, lekparker och närrekreations- och parkskogar.

Dessutom utför Alerte beställningsarbeten:

  • Trafikgrönska
  • Disponentsektionen
  • Socialkansli
  • Parkeringsområden och torg
  • Gågatan
  • Idrottsanläggningar
  • Hjältegravar  

Våra parker och grönområden sköts enligt ett skötselklassifiseringsprogram som används i hela landet.

41
43