Övrig rådgivning och informationssidor

Staden Jakobstad kan ge råd i vägärenden. Lantmäteriverket ger råd på en bredare basis i vägärenden.

Informationssidor på webben

Lagen om enskilda vägar: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180560

Stadsrådets förordning om enskilda vägar: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20181069

Lantmäteriverket: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv

Trafikledsverket: https://vayla.fi/sv/framsida

Anmälan till Digiroad: https://vayla.fi/sv/trafikleder/material/digiroad

Suomen tieyhdistys (på finska): https://www.tieyhdistys.fi/

Tievahti (på finska): https://tievahti.fi/