Samtycke till trafikordningar

Samtycke till trafikanordning

Enligt 25 § i lagen om enskilda vägar: ”På en väg ska det sättas upp trafikanordningar som är nödvändiga för vägdelägarnas transportbehov, trafiksäkerheten och behövligt förebyggande av de olägenheter som vägen medför.”

Enligt 71 § 1 mom. 3 punkten i vägtrafiklagen ” En trafikanordning uppsätts av väghållaren efter att ha fått kommunens samtycke” samt 3 mom. ”Det samtycke som avses i 1 mom. 3 punkten krävs inte för uppsättande av tillfälliga trafikanordningar som behövs på grund av vägens skick eller arbete som utförs på eller invid vägen”.

Samtycke till att uppsätta en trafikanordning fås i Jakobstad av den ansvariga planeraren.

Ansökan ska innehålla följande bilagor: beslut av väglagets stämma, karta och motivering för ansökan om vägmärke.

Ansökan ska sändas till adressen:

Staden Jakobstad

Kommunaltekniska avdelningen

Strengbergsgatan 1

68600 Jakobstad