Tom Byskata

Tom Byskata

Arbetshandledare

Station Lotsen

tom.byskata@jakobstad.fi

044 785 1523