Småbarnspedagogik i Jakobstad

Vi är föregångare när det gäller att ordna kommunal småbarnspedagogik och vi har haft en välfungerande dagvård redan i 110 år.

Vi kan erbjuda alla familjer småbarnspedagogisk verksamhet som stöder barnens fostran, utveckling
och inlärning i form av daghems- och familjedagvård samt lekverksamhet. Den småbarnspedagogiska verksamheten i Jakobstad bygger på fostringsgemenskap med föräldrarna.
Vår målsättning är att barnen växer upp till flexibla vuxna med en stark identitet och respekt för olikheter.

I Jakobstad finns 11 kommunala daghem. Det finns tillgång till hel- och halvdagsvård på svenska och finska samt skiftes-, kvälls- och helgvård. För 5-åringarna finns också språkbadsgrupper.

I staden verkar dessutom privata daghem och kommunala familjedagvårdare, och det finns
tillgång till privat lekparks- och dagklubbsverksamhet.

Ansökan om kommunal småbarnspedagogik

Du kan ansöka om en dagvårdsplats elektroniskt. När man söker en språkbadsplats ska man fylla i en särskild blankett. Se närmare anvisningar här.

Ansökan ska lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver en vårdplats. Vid akut behov av vårdplats ska ansökan lämnas in så fort som möjligt, men senast två veckor innan barnet behöver en vårdplats.

Du kan vända dig till stadens dagvårdsavdelning med alla ärenden som hör till småbarnspedagogiken.


Förskoleundervisning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet

Förskoleundervisning för 6-åriga barn ges 4 h varje skoldag kl. 8.00–12.00. Den är obligatorisk och avgiftsfri och undervisningen ordnas i skolan.

De som deltar i förskoleundervisning har också rätt till dagvård, som ordnas på skolan. Huvudprincipen är att de som kommer till förskoleundervisningen anvisas en närundervisningsplats inom samma elevupptagningsområde som inom den grundläggande utbildningen.

Bildningsväsendet i Jakobstad ordnar tillsammans med församlingarna morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Verksamheten är avsedd för alla elever i åk 1–2 och för alla elever inom specialundervisningen (1–9).

Verksamheten ordnas skoldagar och den börjar i skolan kl. 6.30 och pågår tills skoldagen börjar. Eftermiddagsverksamheten börjar efter att skolan slutat och pågår till kl. 16.30.

DSC 68

Grundläggande utbildning av hög kvalitet på två språk och med språkbad

Det finns tio grundskolor i Jakobstad, fem av dem är svenskspråkiga och fyra finskspråkiga. Dessutom har staden en språkbadsskola.

Jakobstad är den enda orten i Finland där det ordnas språkbadsundervisning på båda inhemska språken, både på svenska och finska. 

Svenskspråkiga lågstadieskolor är Bonäs-Vestersundsby skola i de västra delarna av staden, Kyrkostrands skola i Lappfjärden i den sydvästra delen av staden och Lagmans skola i stadens centrum.

Se var skolorna ligger på kartan: Bonäs-Vestersundsby skolaKyrkostrands skolaLagmans skola

Finskspråkiga lågstadieskolor är Itälä skola i den östra delen av staden, Länsinummi skola i den västra delen av staden och Resursskolan i Grannabba, i den södra delen av staden.

Se var skolorna ligger på kartan: Itälä skolaLänsinummi skolaResurskolan

Språkbadsskolan verkar för närvarande i ersättande utrymmen i centrum.

Se läget på kartan: 

Det finns två högstadieskolor i Jakobstad: den svenskspråkiga Oxhamns skola och den finskspråkiga Etelänummi skola. Båda högstadierna ligger i centrum.

De svenskspråkiga språkbadsklasserna 7–9 går i Oxhamns skola och de finskspråkiga språkbadsklasserna 7–9 går i Etelänummi skola.

Se på kartan: Etelänummi skolaOxhamns skola