Besvärsanvisningar

Ändring i offentliga förvaltningens beslut kan sökas på olika sätt

Enligt en speciallag kan ändring i myndighetsbeslut sökas genom förvaltningsbesvär. Med förvaltningsklagan meddelas om felaktig tjänsteåtgärd. Enligt kommunallagen kan ändring i beslut sökas antingen genom kommunalbesvär eller rättelseyrkande.

Förvaltningsklagan är inte ett sätt att söka ändring

Med förvaltningsklagan avses till högre myndighet eller till myndighet som idkar laglighetsövervakning inom allmän förvaltning (statsrådets justitiekansler, riksdagens justitieombudsman) tillställd anmälan om felaktig tjänsteåtgärd.

Ändringssökande enligt speciallag:

Förvaltningsbesvär

Kommunens myndigheter fattar, speciellt på nämnd- och tjänsteinnehavarnivå, många beslut med stöd av speciallagar. Sådana speciallagar förekommer t.ex. inom skol-, social- och hälsovårds- samt miljöväsendet.

Ändringssökande på basen av kommunallagen:

Kommunalbesvär

Ändring i beslut som fattats av fullmäktige eller samkommuns organ som avses i 81 § 1 mom. samt i beslut som kommunstyrelsen eller nämnd meddelat med anledning av ett rättelseyrkande, söks hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär.

Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd, dessas sektioner eller en myndighet som lyder under dem, kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i sådana beslut får inte sökas genom besvär.