Staden Jakobstads strategier

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi.

Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. I kommunstrategin ska det också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp.

Kommunstrategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandatperiod. Kommunens verksamhet styrs utöver kommunstrategin av andra strategier och anvisningar som grundar sig på kommunstrategin, bland andra personalstrategi och kommunikationsstrategi.

På den här sidan hittar du alla strategier som staden Jakobstad har godkänt.