Livsmiljöprogrammet Helmi är ett program som startats upp av miljöministeriet. Det huvudsakliga syftet med Helmi-programmet är att stärka den biologiska mångfalden och trygga viktiga livsmiljöer bland annat genom att skydda och restaurera myrmarker, restaurera och vårda fågelvatten och våtmarker, förvalta vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt vårda och restaurera vatten- och strandnatur.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde i juli 2022 en plan för hantering av invasiva främmande arter, som omfattar arter som tagits upp på förteckningen över invasiva främmande arter både nationellt och på EU-nivå. Planen innehåller bekämpningsåtgärder och verktyg för planering och genomförande av bekämpningsåtgärder. Jord- och skogsbruksministeriet vill effektivera bekämpningen av invasiva arter och har i och med det anslagit finansiering för bekämpningsarbetet. Målet med finansieringen är att främja bekämpningen, öka rådgivningen samt följa upp resultaten av bekämpningen.

Den regionala klimatstrategin för Jakobstadsregionen 2021–2030; Klimatsmarta tillsammans, godkändes av alla fem medverkande kommuner (Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo) i november 2021. Kommunerna ska genom strategin bl.a. aktivt arbeta för att öka den biologiska mångfalden i regionen. Som ett led i att öka den biologiska mångfalden har man i strategin fokuserat på bekämpning av invasiva växtarter samt inrättande och skötsel av vårdbiotoper. Invasiva växtarter är främmande arter som inte hör hemma i vår natur och som hotar att ta över livsmiljön från naturligt förekommande växtarter. Vårdbiotoper, dvs. ängar, torrängar, hagmarker och skogsbeten är naturtyper som har formats av traditionell boskapsskötsel. Vårdbiotoperna har använts till produktion av vinterfoder till boskap, eller som betesmark, och de är vanligen artrika miljöer.

Miljövårdsbyrån på Staden Jakobstad jobbar för närvarande med tre naturvårdsprojekt:

  • Projekt PIA – Invasiva växter i Jakobstadsregionen 2022–2024
  • Stora Lysarholmen
  • Permo-, Lövbloms- och Markusholmsfladan

Projekt PIA bekämpar invasiva växtarter inom kommunerna Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo. PIA är ett treårigt projekt som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Vårdbiotopen Stora Lysarholmen är en värdefull natur- och kulturmiljö som under två år restaureras med medel från livsmiljöprogrammet Helmi. Med småskaliga röjningar, slåtter och bete stävjas igenväxningen och därmed återställs och bevaras de öppna och lågväxta ängarna med sällsynta växtarter.

Permo-, Lövbloms- och Markusholmsfladan är områden med höga naturvärden som är viktiga livsmiljöer för framförallt fåglar men även många andra organismer. Projektets mål är att ta fram mer kunskap om fladorna och stärka den biologiska mångfalden genom att restaurera och vårda dessa fågelvatten.

Läs mer om de pågående projekten under rubrikerna: Bekämpning av invasiva växtarter, Vårdbiotoper samt Permo-, Lövbloms- och Markusholmsfladan.