Stora Lysarholmen är en ö belägen i den nordöstra delen av Jakobstad. Projektområdet finns i mitten av Stora Lysarholmen och utgörs av en gammal jordbrukslägenhet, kallad Lysarholmstorpet, som sedan 1953 är i staden Jakobstads ägo. Området på totalt 24,62 ha består av den gamla gårdsgruppen, ca 4,5 ha ängs- och åkermark samt omkringliggande skog.

Skogen, som sköts som naturskog, är gammal med inslag av död ved och består till stora delar av lundartad granskog men ställvist även försumpad skog och hällmark. Gårdsgruppen samt ett flertal stengärdsgårdar vittnar om områdets kulturhistoriska värden.

Området är i mångsidig men småskalig användning omfattande bland annat koloniodling, lägerverksamhet och rekreation. En mindre del av åkermarken arrenderas sedan 1984 ut som odlingslotter till stadens invånare. Gårdsfastigheten hyrs av föreningen Parasta Lapsille r.y. som årligen ordnar dagsläger för barn i juni månad. Stigar i skogen vittnar om att området används i rekreationssyfte.

Mål

Projektet Stora Lysarholmen är ett tvåårigt projekt (27.10.2022-31.10.2024) som finansieras främst av livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland. Projektets målsättning är att återställa och upprätthålla livsmiljön i vårdbiotopen på Stora Lysarholmen. Den öppna kulturmarken med dess natur- och landskapsvärden bevaras. Vårdbiotopen tillsammans med den gamla naturskogen, gårdsgruppen och koloniodlingen bildar en stark helhet för biologisk mångfald, rekreation och utbildning.

Åtgärder

Projektet inleddes med en naturvärdesinventering våren/sommaren 2023 och bekämpning av invasiva växtarter sommaren 2023. Här kan du läsa rapporten från naturinventeringen. Nästa steg i projektet är att röja sly och mindre träd som vuxit in på ängs- och åkermarken. Stengärdsgårdarna kommer att friläggas och landskapsmässigt betydande träd kommer att bevaras. Efter röjningen kommer byggnation av beteshage för får och kor att påbörjas. Bete inleds sommaren 2024.

Under sommaren 2024 har insektshotell och fågelholkar förberetts och satts upp i samarbete med Parasta Lapsille ry och Jakobstadsnejdens Natur rf. JNN har sponsorerat projektet med 15 fågelholkar och 6 insektshotell.

Kontakta oss

Carolina Silva

Carolina Silva

Projektledare

Miljövårdsbyrån

carolina.silva@jakobstad.fi

044 785 1645

Tanja Snickars

Tanja Snickars

Projektledare

Miljövårdsbyrån

tanja.snickars@jakobstad.fi

044 785 1677