Nynäsbackens ängsområde, beläget i bostadsområdet Västermalm, är en värdefull natur- och kulturmiljö som har restaurerats av Miljövårdsbyrån sommaren 2022 som en del av stadens klimatarbete. Projektet finansierades främst av livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland. Projektet avslutades hösten 2023.

Projektet följde skötselplanen för Nynäsbackens ängsområde uppgjord 2018 av Jaana Höglund från Pro Agria inom det av EU:s jordbruksfond finansierade projektet hotad landsbygdsnatur vårdas genom samarbete, ”UHMA”.

Målsättningen med projektet var att återställa och vårda den igenvuxna vårdbiotopen, samt att bevara öppna kulturmarker med dess natur- och landskapsvärden. Röjning, bete och slåtter framhävde även den kulturhistoriska miljön som kännetecknar Nynäsbackens ängsområde. På området finns de hotade och hänsynskrävande arterna gulmåra (Galium verum) och backnejlika (Dianthus deltoides).

Projektet har avslutats, men vården av Nynäsbackens äng fortsätter med småskaliga röjningar, fårbete och slåtter. Här kan du läsa slutrapporten för projektet.

Fårbete vid Nynäsbacken sommaren 2022
Stengärdesgårdar framhävs som kulturhistoriska element vid Nynäsbacken

Kontakta oss

Carolina Silva

Carolina Silva

Projektledare

Miljövårdsbyrån

carolina.silva@jakobstad.fi

044 785 1645

Tanja Snickars

Tanja Snickars

Projektledare

Miljövårdsbyrån

tanja.snickars@jakobstad.fi

044 785 1677