Plan för småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande.

Som sakkunnigt ämbetsverk för småbarnspedagogiken gör Utbildningsstyrelsen upp och beslutar om grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetas de lokala planerna för småbarnspedagogik. De nationella grunderna har godkänts i november 2016.

Den lokala planen för småbarnspedagogik har utarbetats i regionalt samarbete med Nykarleby, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad och Larsmo.

Den lokala planen för småbarnspedagogik har utarbetats i regionalt samarbete med Nykarleby, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. En uppdaterad plan har tagits i bruk 1.8.2022. 

Varje barn har rätt att få en egen plan utarbetad av personal inom småbarnspedagogiken tillsammans med vårdnadshavarna. Även barnet kan delta i arbetet med att göra upp planen enligt förutsättningar.