Planläggning

Vid staden Jakobstad sköts planläggningen av planläggningsavdelningen, som är underställd tekniska nämnden. Planläggningen leds av stadsplanearkitekten Sören Öhberg.

Planläggningsavdelningen handhar den planering av markanvändningen som förutsätts i markanvändnings- och bygglagen och därmed förknippade utredningar, planeringen av den fysiska miljön i samarbete med kommunaltekniska avdelningen samt värnandet om stadsbilden och byggnadsskyddet i samarbete med byggnadstillsynsbyrån och stadsmuseet.

Med planläggning regleras markanvändningen och byggandet. När en plan görs upp bestämmer man var bl.a. bostadsområden, arbetsplatser, grönområden och trafik ska placeras i staden. Planläggningen uppdelas på olika plannivåer. En översiktlig plan styr den mer detaljerade planläggningen.

En landskapsplan är en översiktlig plan över markanvändningen i landskapet eller ett delområde i landskapet. I den fastställs principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen i landskapet och anges områden som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling. I landskapsplanen avgörs frågor gällande områdesanvändningen av intresse för hela landet, landskapet och enskilda regioner. Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och myndigheternas övriga planering gällande områdesanvändningen. Landskapsförbundet utarbetar och godkänner landskapsplanen, som fastställs av miljöministeriet.

Generalplanen är en översiktlig plan för stadens markanvändning och trafiken. Den täcker hela staden och styr detaljplaneringen. Generalplanen godkänns av stadsfullmäktige.

I detaljplaner och detaljplaneändringar skapar man förutsättningar för byggandet. Med detaljplanen bestäms för vilka ändamål området kan användas och hur mycket man får bygga där. Bestämmelserna gäller bl.a. byggnadernas höjd, gatornas bredd och annat som inverkar på områdets struktur och stadsbilden. Byggandet kan inledas när planen godkänts i stadsfullmäktige och vunnit laga kraft. Planprocessen tar vanligen minst ett år och kräver ibland flera år.

Alla gällande detaljplaner är samlade till en detaljplanesamling som visar vilken detaljplan är i kraft på ett visst område. Där kan du kan hitta vilka bestämmelser som gäller just dig på det ställe du bor. (Välj detaljplanesamling, zooma in området där du bor, klicka på röda fältet och klicka sedan på numret, t.ex. 345.pdf. Då öppnas gällande detaljplan med bestämmelserna i pdf-format. Där kan du läsa vad som gäller för byggandet på ditt område.) (OBS. bokstaven v efter numret, t.ex. 345v.pdf, betyder detaljplan i färg. Äldre planer finns bara som svartvita)

Byggnadsordningen kompletterar gällande lagstiftning och på den baserad markanvändningsplanering. Syftet med byggnadsordningen är att främja ett gott byggnadssätt med beaktande av stadens lokala förhållanden och särdrag.

Adress

Centralen för tekniska tjänster
Planläggningsavdelning
Strengbergsgatan 1
68600 JAKOBSTAD

Kontakta oss

Sören Öhberg

Sören Öhberg

Stadsplanearkitekt

Kommunaltekniska tjänster, Planläggning

soren.ohberg@jakobstad.fi

044 785 1633

AnneMo Kaitfors

AnneMo Kaitfors

Byråarkitekt

Planläggning

annemo.kaitfors@jakobstad.fi

044 785 1230

Melinda Lundgren

Melinda Lundgren

Byråarkitekt

Planläggning

melinda.lundgren@jakobstad.fi

044 785 1229

Jyrki Karjalainen

Jyrki Karjalainen

Planeringsassistent

Planläggning

jyrki.karjalainen@jakobstad.fi

044 785 1299