Enskilda vägar

Finlands vägnät är indelat i landsvägar, gator och enskilda vägar. Staten ansvarar för landsvägar, medan staden har hand om gator på stadsplaneområdet. När det gäller enskilda vägar är det väglag eller vägdelägarna som ansvarar för underhållet. Staden Jakobstad uppmanar boende, markägare och arrendatorer längs enskilda vägar i Jakobstad att bilda egna väglag. Staden har också en egen arbetsgrupp med representanter från staden och tre väglag, som diskuterar väghållningen av enskilda vägar. Enligt lagen om enskilda vägar kan staden inte ge maskinella eller finansiella bidrag för enskilda vägars väghållning, vilka inte uppfyller kriterierna i 84§ LEV. 

1. Bidrag för vägunderhåll

Väglag för enskilda vägar i Jakobstad kan ansöka om bidrag för vägunderhållet. Ansökan om underhålls- och skötselbidrag för föregående år ska lämnas in senast 30 mars klockan 12. Försenade ansökningar beaktas inte.  Väglagen eller vägdelägarna kan även ansöka om att få underhållsklassen ändrad. Ansökningarna riktas till tekniska nämnden och skickas till enskildavagar@jakobstad.fi

2. Bidrag för grundförbättring

Ansökan om statsbidrag för grundförbättring av enskilda vägar riktas till NTM-centralen. Väglag kan även ansöka om bidrag av staden för grundförbättring. Ansökan lämnas in senast den 30 april föregående år som arbetet ska utföras. Ansökningarna riktas till tekniska nämnden och skickas till enskildavagar@jakobstad.fi

3. Samtycke till trafikanordning

En trafikanordning i form av trafikmärken eller andra anvisningar kan sättas upp efter att man fått kommunens samtycke. För tillfälliga trafikanordningar på grund av vägens skick eller för arbete som utförs på eller invid vägen behövs inget samtycke. Samtycke för en trafikanordning fås av stadens kommunaltekniska avdelning. Ansökan ska innehålla beslut av väglagets stämma, en karta och motivering för ansökan om vägmärke. Ansökan skickas till enskildavagar@jakobstad.fi 

Här hittar du mer information i vägfrågor. Även staden kan ge råd i vägärenden. 

4. Mera information

Lagen om enskilda vägar: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180560
Stadsrådets förordning om enskilda vägar: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20181069
Lantmäteriverket: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv
Trafikledsverket: https://vayla.fi/sv/framsida
Anmälan till Digiroad: https://vayla.fi/sv/trafikleder/material/digiroad
Suomen tieyhdistys (på finska): https://www.tieyhdistys.fi/
Tievahti (på finska): https://tievahti.fi/