Enskilda vägar

Finlands vägnät är indelat i landsvägar, gator och enskilda vägar. Staten ansvarar för landsvägar, medan staden har hand om gator på stadsplaneområdet. När det gäller enskilda vägar är det väglag eller vägdelägarna som ansvarar för underhållet. Staden Jakobstad uppmanar boende, markägare och arrendatorer längs enskilda vägar i Jakobstad att bilda egna väglag. Staden har också en egen arbetsgrupp med representanter från staden och tre väglag, som diskuterar väghållningen av enskilda vägar. Enligt lagen om enskilda vägar kan staden inte ge maskinella eller finansiella bidrag för enskilda vägars väghållning, vilka inte uppfyller kriterierna i 84§ LEV. 

1. Samtycke till trafikanordning

Trafikanordningar på enskilda vägar är trafikmärken och avstängningsanordningar, till exempel bommar (senare trafikanordningar). Väghållaren får efter medgivande av kommunen placera en trafikanordning på enskild väg. Väghållare är ett väglag, om ett sådant har grundats. På vägstämman tas beslut om montering av en permanent trafikledningsanordning. Om det inte finns något väglag beslutar vägdelägarna i ärendet gemensamt. Bestyrelsens eller sysslomannens befogenheter är inte tillräckliga för att besluta om permanenta trafikledningsanordningar. Väglaget får placera en trafikskylt endast på sitt eget vägområde, men av praktiska skäl kan en förvägsskylt även placeras på stadens gatuområde.

Påbuds och begränsande trafikmärken ska följas av alla trafikanter, varför det också behövs en myndighet som utövar offentlig makt för att sätta upp en sådan trafikskylt. Väglaget ska begära kommunens medgivande för dessa. I Jakobstad har stadsingenjören fått i uppdrag att ge stadens medgivande.

Väglaget ska fortfarande lämna information om skylten och kommunens medgivande till Digiroad-systemet.

Ansökan om samtycke ska skickas till enskildavagar@jakobstad.fi

eller till adressen:

Staden Jakobstad/Kommunaltekniska avdelningen, Stadsingenjören

Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad

Följande bilagor ska bifogas ansökan:

  • beslut från vägstämmans möte eller
  • Bestyrelsen eller sysslomannens beslut (avser gäller tillfälliga trafikanordningar) eller
  • om ett väglag inte har bildats måste alla vägdelägare underteckna ansökan eller ge sitt skriftliga medgivande.
  • karta
  • motivering för att ansöka om en trafikanordning

10.4.2024 Stadsingenjören

En enskild väghållare behöver inte inhämta tillstånd från staden för att sätta upp tillfälliga trafikanordningar på grund av vägens skick, arbetet som utförs på eller intill vägen?

– Samtycke krävs inte innan man sätter upp skylten i en sådan plötslig situation där det inte finns tid att söka kommunens medgivande (exempelvis en plötslig kollaps eller en olycka). Korttidsarbete som utförs på eller intill vägen sker alltid inom det område som begränsas av varningsskyltar och det krävs inget medgivande för det.

– Tillfälliga anordningar ska tas bort omedelbart när de inte längre behövs. Om situationen blir mer permanent måste stadens medgivande inhämtas.

– Trafiksanordningar måste följa vägtrafiklagen samt Transport- och kommunikationsverkets förordningar (TRAFICOM/438684/03.04.03.00/2019).

2. Mera information

Lagen om enskilda vägar: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180560
Stadsrådets förordning om enskilda vägar: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20181069
Lantmäteriverket: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv
Trafikledsverket: https://vayla.fi/sv/framsida
Anmälan till Digiroad: https://vayla.fi/sv/trafikleder/material/digiroad
Suomen tieyhdistys (på finska): https://www.tieyhdistys.fi/
Tievahti (på finska): https://tievahti.fi/