Styckningsförrättning

Med styckning avses bildande av tomt eller allmänt område på detaljplanerat område. Allmänna områden bildas alltid åt staden, t.ex. gator och parker. Tomten bildas åt markägaren, som också kan vara staden. Styckningförättningen kan påbörjas då ägaren lämnat in en skriftlig ansökan till mätningsavdelningen eller tingsrätten meddelar om beviljad lagfart på outbrutet område.

Lantmäteriverket utför styckningar utanför detaljplanerat område.

Förutsättningar för verkställande av styckning är:
  • gällande detaljplan
  • godkänd tomtindelning
  • äganderätt beviljad på tomten eller ett område (lagfart)

För att bygglov ska kunna beviljas bör tomten vara registrerad enligt gällande detaljplan och tomtindelning.
Styckningsavgiften följer fastställd taxa, som exempel, en tomt under 2 000 m², 970 euro.

Övriga förrättningar 

Övriga förrättningar som verkställs på ansökan eller vid behov i samband med styckning är:

  • ägobyten
  • servitutsförrättningar
  • fastighetsbestämningar (rågång)

Registerförarens beslut

  • Registrering av tomt från lägenhet som sammanfaller med tomtindelningen, avgift 330 euro.
  • Sammanslagning av fastigheter
  • Ändring av fastighetsbeteckning på registerenhet.

Köpe-, bytes- och gåvobrev

Mätningsavdelningen gör på beställning upp köpe-, bytes- eller gåvobrev samt andra liknande handlingar såsom servitut- och delningsavtal. Avgift från 100 euro beroende på arbetsmängd. Stadsgeodeten och fastighetsteknikern kan fungera som offentligt köpvittne. 

Fastighetsregisterutdrag, gravationsbevis, lagfartsbevis och kartor

Fastighetsregisterutdrag, gravationsbevis, lagfarter och kartor över hela Finland kan fås från mätningsavdelningen. 

Ansökningsblankett för stykningsförrättning
Fastighetsförrättningstaxor