Styckningsförrättning

Med styckning avses bildande av tomt eller allmänt område på detaljplanerat område. Allmänna områden bildas alltid åt staden, t.ex. gator och parker. Tomter bildas åt markägaren, som också kan vara staden. Styckningförättningen kan påbörjas då ägaren lämnat in en skriftlig ansökan till mätningsavdelningen eller tingsrätten meddelar om beviljad lagfart på outbrutet område.

Lantmäteriverket utför styckningar utanför detaljplanerat område.

Förutsättningar för verkställande av styckning är:

  • en gällande detaljplan
  • godkänd tomtindelning
  • äganderätt beviljad på tomten eller ett område (lagfart)

För att bygglov ska kunna beviljas bör tomten vara registrerad enligt gällande detaljplan och tomtindelning.

Övriga förrättningar 

Övriga förrättningar som verkställs på ansökan eller vid behov i samband med styckning är:

  • ägobyten
  • servitutsförrättningar
  • fastighetsbestämningar (rågång)

Registerförarens beslut

  • Registrering av tomt från lägenhet som sammanfaller med tomtindelningen
  • Sammanslagning av fastigheter
  • Ändring av fastighetsbeteckning på registerenhet

Köpe-, bytes- och gåvobrev

Mätningsavdelningen gör på beställning upp köpe-, bytes- eller gåvobrev samt andra liknande handlingar såsom servitut- och delningsavtal.

Stadsgeodeten, markanvändningsingenjören och fastighetsteknikern kan fungera som offentligt köpvittne. 

Ansökningsblankett för tomtreservering och fastighetsbildning
Fastighetsförrättningstaxor