Skolträdgården

Skolträdgården är en 1,35 hektar stor oas alldeles i stadens centrum. Från maj till sen höst bjuder den på ett växelspel av blomster i olika färger och former. Trädgården är indelad i olika avdelningar. Här hittar du allt från klassisk parkarkitektur till slingrande promenadstigar, fiskdamm, rosenträdgård samt rikligt med gamla träd och buskar och en permanent utescen för sommarevenemang. Skolträdgården är värt ett besök alla årstider.

Skolträdgården är en donation av släkten Schauman till minne av Elise och Victor Schauman, som båda var intresserade av trädgårdsskötsel och botanik. Tanken är att trädgården ska främja undervisningen i botanik i stadens skolor samt väcka intresse för växtvärldens skönhet och nytta hos befolkningen. Trädgården är planerad av trädgårdsarkitekt Bengt Schalin och anlades åren 1916–1932. 

Victor och Elise Schaumans skolträdgård

Apotekaren Victor Schauman (1822-1872) anlade år 1854 ett orangeri (växthus) och en handelsträdgård i Jakobstad. Hustrun Elise (1826-1914) fortsatte verksamheten efter sin mans död. Genom olika donationer under åren 1915-1919 överlät deras arvingar detta orangeri med ca 1 ha tillhörande mark och betydande penningmedel till staden Jakobstad på villkor att en skolträdgård skulle anläggas på platsen.

Enligt § 1 i reglementet från år 1918 för den Schaumanska skolträdgården skall den ”främja undervisningen i botanik vid Svenska Realläroverket och stadens skolor samt hos ortbefolkningen väcka och utveckla sinnet för växtvärldens skönhet, under och nytta”.

Skolträdgården planerades av trädgårdsarkitekt Bengt Schalin och anlades under åren 1916-1932. Senare har smärre kompletteringar gjorts. På kartan är gränsen för den egentliga skolträdgården angiven med streckad linje.

Olika avdelningar

Nedre parken

I den lummiga nedre parken har gångarna en mjukare linje i motsats till övre parkens strikta former. Här hittar man den porlande bergsbäcken och dammen med fiskar samt en springbrunn. Här finns även grottan, samt rikligt med ståtliga, gamla träd och buskar. Alla träd i skolträdgården är nämnvärda och många av dem växer längre norrut än vad som egentligen borde vara möjligt. Vi hittar olika poppel-, björk, och granarter, gulbarkig hägg (Prunus maackii), manchurisk valnöt (Juglans mandshurica) och hästkastanj (Aesculus hippocastanum). Här växer asklönn (Acer negundo), vresalm (Ulmus laevis), jolster (Salix pentandra), häggkörsbär (Prunus maximowiczii) mm. De flesta av dessa träd är mycket gamla.

Gläntan

Gläntan kan kallas för trädgårdens hjärta. Den omges av ett antal granar som klipps vart tredje år. Bengt Schalin hade också planerat en springbrunn till gläntan, som inte blev förverkligad.

Nybörjarkvarteret

Kvarteret består mest av nyttoväxter och är främst avsedd för undervisning. Vid muren mot gymnasiet finns olika sorters klängväxter, både ettåriga och fleråriga. Nybörjarkvarteret är indelat i tjugo bänkar vilka innehåller sädesslag, foderväxter, baljväxter, lökväxter, kålväxter, kryddor, njutningsmedelsväxter, spånadsväxter, grönsaker, rotfrukter, medicinalväxter, honungsväxter mm. Medicinalväxterna är försedda med information om växternas medicinska egenskaper samt för vilka sjukdomar de har använts.

Ärftlighetslära

I kvarteret för ärftlighetslära kan man se växter förändras genom korsningar, både i form och färg. Mendels försöksblomma, Mirabilis jalapa, skall alltid finnas här. Vidare hittar vi brok- och randbladiga växter som mariatistel och randgräs, samt vit- och blåklockearter. Två-årig stockros (Alcea rosea) har förändrats både i form och färg alltifrån halvdubbel och enkelbladig till olika färger från svartröd till gulrosa och vit.

Systematiska kvarteret

Området är systematiskt och strikt arkitektoniskt indelat i familjer. I mitten står soluret från år 1920. Området omgärdades i tiden av tretton virgianska häggar av vilka två finns kvar. Här finns också ett gammalt paradisäppelträd som varje vår översållas av vita blommor. De flesta växtfamiljer finns här t.ex. Apiaceae, Saxifragaceae, Fabaceae, Rosaceae och Asteraceae mm.

Blombiologi

Norr om geografiska kvarteret, i långa bänken, kan man studera hur växter på olika sätt sprider frö- och växtdelar. Där växer ullig kardborre och småborre vars frön fäster på människor och djur, smultronen breder ut sina revor och svalörten förökas med små knölar i jorden. I andra delen av bänken finns barlastväxterna som har kommit till landet med båt eller tåg. Vi hittar bl.a. ryssgubbe (Bunias orientalis), kungsljus (Verbascum thapsus), käringtand (Lotus corniculatus) och vallört (Symphytum officinale).

Viltväxande växter

I detta kvarter finns en stor del av Finlands flora. Här växer bl.a. gräs-, ängs-, kärr-, slinger- och risväxter.

Ekologi

Skogen i det ekologiska kvarteret torde i stora drag motsvara skogsbeståndet i Finland. Längst i norr hittar vi björkar, tallar, lärkträd, hassel mm. I södra delen växer ek, lind, ask, oxel och hägg. Många viltväxande örter har slagit rot mellan träden och därför klipps gräset endast en gång om sommaren, för att området skall kunna växa så ostört som möjligt.

Rosområdet

Våren 1989 flyttades gången som löper längs muren ett par meter utåt och samma vår beställdes de första rosorna till det blivande rosområdet. Nu finns det ungefär 100 sorter. Där finns jungfrurosor, gallicarosor, nejlikrosor, parkrosor och klängrosor mm.

Kontakta oss

Ralf Lillfors

Ralf Lillfors

Stadsträdgårdsmästare

Kommunaltekniska tjänster

ralf.lillfors@jakobstad.fi

044 514 7282