Skötsel av trafikleder och trafikområden

Finlands vägnät är indelat i landsvägar, gator och enskilda vägar. Staten ansvarar för landsvägar, medan staden har hand om gator på stadsplaneområdet. För enskilda vägar är det väglag eller vägdelägarna som ansvarar för underhållet. Syftet med underhållet av gator är att hålla dem i skick för fordonstrafik, fotgängare och cyklister. Underhållet indelas i sommar- och vinterunderhåll samt renhållning, och ansvaret är uppdelat mellan staden och privata fastighetsägare. Underhållet utförs av Alerte

1. Sommarunderhåll 

Sommarunderhåll av gator innebär bland annat att förse gammal gatubeläggning med ny yta, förnya vägmarkeringar, hålla grusbelagda gator jämna och binda damm samt att reparera och förnya vägmärken och andra gatuinventarier. 

2. Vinterunderhåll

Till vinterunderhållet hör snöröjning, sandning, saltning, bortforsling av snö och avlägsnande av is och packad snö. Fastighetsägarna ansvarar för vinterunderhållet av trottoarerna. Hit hör även att forsla bort snövallar som uppkommer i samband med plogning och att se till att rännstenen eller regnvattenbrunnen intill trottoaren inte täpps till av snö och is. Även trumman under infartsvägen till tomten hör till fastighetsägarens ansvar. På våren avlägsnar staden sandningsgrus som använts för halkbekämpning på körbanor, leder för gång- och cykeltrafik samt på allmänna platser. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sandningssand eller sandningsgrus avlägsnas från trottoarerna. Snöröjningen sköts av Alerte och påbörjas tidigast enligt följande klassificeringar:

Klass I – Gång- och cykelleder, centrum, huvudleder

  • Köldsnö 30 mm
  • Blidsnö 20–30 mm
  • Snöslask 30 mm

Klass II – Samlar- och bostadsgator

  • Köldsnö 50 mm
  • Blidsnö 40 mm
  • Snöslask 40 mm

Klass III – Enskilda och privata vägar

  • Samma klassificering som i underhållsklass II.

Snöavstjälpningsplats

Fastigheter inom staden kan transportera snö till Nyvägafjärdens snöavstjälpningsplats. Mottagningen kostar 12,30 euro per lass, inklusive moms.

3. Renhållning

Till gaturenhållningen hör att avlägsna smuts, löv, skräp och lösa föremål som samlas på gator och gatubrunnar. Fastighetsägare ansvarar för gaturenhållningen vid sitt eget gatuavsnitt fram till gatans mittlinje. Att hålla trumman under infartsvägen till tomten ren från löv, skräp och lösa föremål hör också till fastighetsägarens ansvar, samt att hålla grönremsan och dikesområdet snyggt och vårdat (gäller tre meter från fastighetsgränsen).

4. Skadeståndsanmälan

Har du råkat ut för en skada som orsakats av vägens skick?

Staden Jakobstad kan vara skadeståndsansvarig ifall staden har brutit mot kraven i lagstiftningen eller på annat sätt agerat felaktigt och oaktsamt. Skadeståndsansvar kan uppstå till exempel om en körbana eller en gång- och cykelväg som staden ansvarar för har fått skador eller om det funnits föremål på gatan som inte hör dit. Skadeståndsärenden behandlas av en riskhanteringsgrupp, men staden kan också använda ett ansvarsförsäkringsbolag. Handläggningstiden är cirka tre månader. Den som lämnar in en anmälan behöver vara beredd att i första hand betala kostnaderna själv. Ifall ersättningsbeslutet är positivt betalas ersättningen ut till det kontonummer som angetts i samband med anmälan. 

Begäran om skadestånd – Vahingonkorvausvaatimus

Skadelidande/Vahinkoa kärsinyt(Obligatoriskt)
Datum när olyckan konstaterades – Vahingon toteamispäivä(Obligatoriskt)
Kl. – Klo(Obligatoriskt)
:
På gatuområdet? – Katualueella?(Obligatoriskt)
När kontaktades staden – Milloin otettiin yhteyttä kaupunkiin(Obligatoriskt)
Dra filer hit eller
Max filstorlek: 1 GB, Max antal filer: 4.