Gatuplaner till påseende:

Förslag till gatuplaner för nedannämnda gator finns enligt mark- och byggnadsförordningen 43 § framlagd för allmänheten till påseende. Gatuplanerna finns på www.jakobstad.fi – Kungörelser. Gatuplanerna är framlagda till påseende under stadgade 14 dagars tid, räknat från och med den 16.5.2024.

Under tiden gatuplanen finns till påseende kan du lämna in anmärkningar till stadens tekniska nämnd, där planen ska fastställas.

Gatuplaner som tidigare varit till påseende 2024:

Planering

Trafik- och gatuplanering handlar om att skapa en trivsam och säker gatumiljö för stadens invånare och besökare. Vårt fokus ligger på att gatorna ska vara säkra och framkomliga för alla invånare. Samtidigt är det viktigt att beakta stadsbilden, tillgängligheten och en hållbar utveckling. I arbetet utgår vi alltid från gällande detaljplaner.

Så här går det till

Innan gator byggs eller saneras gör vi upp en gatuplan. Av den framgår gatans läge och höjdläge, ytmaterial, belysning, placering, planteringar samt eventuella permanenta konstruktioner och anläggningar. När planeringsarbetet påbörjas publiceras en kungörelse på stadens officiella webbplats. Den som berörs av planen har under en viss tid möjlighet att påverka och delta i processen. Önskemål och förslag beaktas i mån av möjlighet. Respons kan ges åt våra planerare per e-post, telefon eller genom att besöka oss i Stadshuset på Strengbergsgatan 1, andra våningen.