Tomtindelning

Tomtindelningen görs enligt gällande detaljplan och kan initieras av markägaren, markinnehavaren eller staden. Efter tomtindelningen bildas tomten till en självständig fastighet genom en styckningsförrättning. En tomtindelning som vunnit laga kraft är en förutsättning för styckning av tomten. 
En separat tomtindelning eller ändring av tomtindelningen utförs av mätningsavdelningen på skriftlig ansökan av markägaren. Faktorer som påverkar möjligheterna för tomtindelning är bl.a. bestämmelserna i detaljplanen, den utnyttjade byggrätten och byggnadernas läge på tomten.

För att bygglov kan beviljas bör tomten vara registrerad enligt gällande detaljplan och tomtindelning.
Vid en normal tomtindelning, var en ny gräns blir gällande mellan de bildande tomterna eller när tomtgränser flyttas eller tas bort, debiteras den som inlett tomtindelningsprocessen. 


Ansökningsblankett för tomtreservering och fastighetsbildning
Tomtindelningstaxor