De äldre

I Jakobstad finns det omkring 4 500 personer över 65 år och de utgör över 20 procent av hela befolkningen. Med hjälp av tjänsterna inom äldreomsorgen strävar vi efter att främja de äldres välbefinnande antingen i det egna hemmet, på serviceboende eller i den slutna vården.

Med hjälp av stödtjänster, hemvård och stöd för närståendevård främjar vi de äldres möjligheter att klara sig hemma. Tyngdpunkten inom äldreomsorgen i Jakobstad är den öppna vården, där äldre ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

Ett brett utbud av sport- och fritidsaktiviteter samt ett antal pensionärsorganisationer och -föreningar garanterar ett aktivt pensionärsliv i Jakobstad.

Jakobstads äldreråd utses för två år åt gången. Stadsstyrelsen väljer efter förslag från alla i staden hemmahörande pensionärs- och veteranföreningar 10 medlemmar till äldrerådet. Äldrerådet tar tillvara de äldres intressen i det kommunala beslutsfattandet. Äldrerådet tar gärna emot förslag och initiativ om hur servicen kunde förbättras.

Länkar:

Hälsovård

Idrott och fritid

Annat

Pensionärsorganisationer och –föreningar