Information om klientavgift inom småbarnspedagogik

Hur fastställs avgifter för småbarnspedagogiken

Grunderna för uträknandet av avgiften inom småbarnspedagogiken bestäms i lag. Avgifterna bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. Den högsta avgiften för heltidssvård är 295€ i månaden per barn och den lägsta avgiften som tas ut är 28€ i månaden per barn fram till 31.7.2024. 1.8.2024 träder nya index justeringar i kraft och motsvarande avgifter justeras till 311€ och 30€

Om familjen har flera barn i småbarnspedagogik är avgiften för det andra barnet 40 procent av avgiften för det första barnet. Som familjens första barn betraktas alltid det yngsta barnet i småbarnspedagogik. För varje följande barn är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. 

Inkomstgränser och avgiftsprocenter:

Exempel på avgift: Familj 3 personer, bruttoinkomst sammanlagt 5500€ (5500 – 4998 = 502 -> 502 x 10,7 % = 53,714€, heltid; avrundas till 54€)

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 262 euro för varje följande minderårigt barn i familjen fram till 31.7.2024. 1.8.2024 träder nya index justeringar i kraft och motsvarande avgift justeras till 275€
När avgiften fastställs är det familjens skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster som beaktas.

Familjens storlek

I familjens storlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt minderåriga barn som bor i samma hushåll och är barn till dessa personer.

Familjens inkomster

Till familjens bruttoinkomster räknas föräldrarnas (makar eller sambor som bor i ett gemensamt hushåll) inkomster och inkomsterna för de barn som räknas till familjen. Som inkomst räknas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. 

Semesterpenning (5%) beräknas till bruttolönen.

OBS!

Ifall familjen inte inlämnat en utredning över inkomsterna senast den månad barnet börjat i kommunal småbarnspedagogik fastställs högsta avgift. Om inkomstutredningen inlämnas senare och avgiften enligt inkomstutredningen skulle vara lägre, beräknas ny avgift med start från följande månads början. 

Den fastslagna avgiften korrigeras ej retroaktivt.

Avgiften för småbarnspedagogisk verksamhet bestäms enligt timmar per månad:

Vårdtid/månadmotsvarar vårdtid/vecka% av full avgift enligt inkomst
max 60 t/månadi medeltal 14 t/vecka 50 %
max 86 t/månadi medeltal 20 t/vecka 60 %
max 115 t/månadi medeltal 27 t/vecka 70 %
max 150 t/månadi medeltal 34 t/vecka 85 %
mer än 150 t/månadi medeltal 35 t/vecka eller mer 100 %


Vårdtiderna kan variera per dag och per vecka men måste bokas elektroniskt på förhand via Päikky-systemet. Alla dagar bör bokas, även lediga dagar. Närmare uppgifter om Päikky finns på stadens hemsidor under Barn och utbildning/småbarnspedagogik.

Vid höjning av vårdtiderna bör ändringen vara i kraft i minst tre månader innan vårdtiderna kan minskas. Anmälan om förändring görs i förväg via elektronisk ansökan på stadens webbsida.

Månadsavgiften uppbärs alltid i sin helhet, utom i följande fall:

  • när barnet är frånvarande på grund av sin sjukdom alla verksamhetsdagar under kalendermånaden tas igen avgift ut.
  • när barnet är frånvarande på grund av sin sjukdom minst 11 verksamhetsdagar under kalendermånaden tas hälften av den normala månadsavgiften ut
  • när barnet av annan orsak än sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under kalendermånaden tas hälften av månadsavgiften ut
  • när barnets småbarnspedagogik börjar eller upphör mitt i kalendermånaden debiteras avgiften enligt timdebitering

Redan om barnet är närvarande en dag under kalendermånaden tas hela månadsavgiften ut. Lovdagar minskar inte avgiften.

Barnet har inte rätt till småbarnspedagogik under faderskapsledigheten. För den här tiden tas ingen avgift ut (gäller det barn som faderskapspenningen utbetalas för).

Gemensam vårdnad

Om barnets vårdnadshavare har olika adresser bestäms avgiften enligt inkomsterna/familjestorlek för den familj hos vilket barnet är enligt befolkningsregistret bokförd.

Ändringar i familjens storlek eller inkomster

Familjen är skyldig att meddela småbarnspedagogiken ifall ändringar sker i familjeförhållandet samt ifall inkomsterna ändrar ( + – 10%). Med stöd av lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) har kommunerna och samkommunerna rätt att använda registeruppgifterna för fastställande av sådana klientavgifter som avses i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (lag om småbarnspedagogiken 1503/2016) . Ansvaret att meddela om förändring i inkomst är ändå vårdnadshavarens och utesluter inte vårdnadshavarens ansvar att informera om korrekta inkomster.