Information om klientavgift inom småbarnspedagogik 1.8.2022 

Grunderna för uträknandet av avgiften inom småbarnspedagogiken bestäms i lag. Avgifterna bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. Den högsta avgiften för heltidssvård (över 35 t/v) är 295 euro i månaden per barn och den lägsta avgiften som tas ut är 28 euro i månaden per barn.

Om familjen har flera barn i småbarnspedagogik är avgiften för det andra barnet 40 procent av avgiften för det första barnet (max 115 euro/mån). Som familjens första barn betraktas alltid det yngsta barnet i småbarnspedagogik.

För varje följande barn är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.  Avgiften uppbärs för högst 11 månader per kalenderår.

I familjen räknar man in personer som lever i gemensamt hushåll i ett äktenskap eller ett äktenskapsliknande förhållande samt bådas samtliga minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Här kan du läsa vilka inkomster som beaktas vid fastställande av avgifter för småbarnspedagogiken

Procentsatserna för avgifterna och inkomstgränserna är följande:

Fam.storlek Inkomstgräns, €/månadAvgiftsprocent Högsta avgift, om bruttoink. överstiger 
22 91310,75 670
33 758 10,7 6 518  
44 26710,77 024
54 77710,77 534
65 28410,78 042

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 189 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.
När avgiften fastställs är det familjens skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster som beaktas.

OBS!

Om familjen inte har lämnat in en utredning över inkomsterna senast den månad barnet börjat i kommunal småbarnspedagogik fastställs högsta avgift. Om inkomstutredningen lämnas in senare och avgiften enligt inkomstutredningen skulle vara lägre, korrigeras avgiften från följande månads början. Den fastslagna avgiften ändras inte i efterskott.

Avgiften för småbarnspedagogisk verksamhet bestäms enligt timmar per månad:

Vårdtid/månadmotsvarar vårdtid/vecka% av full avgift enligt inkomst
max 60 t/månadi medeltal 14 t/vecka 50 %
max 86 t/månadi medeltal 20 t/vecka 60 %
max 115 t/månadi medeltal 27 t/vecka 70 %
max 149 t/månadi medeltal 34 t/vecka 85 %
150 t/månad eller meri medeltal 35 t/vecka eller mer 100 %


Vårdtiderna kan variera dagligen och per vecka, men måste reserveras elektroniskt på förhand via Päikky-systemet. Närmare uppgifter om Päikky finns på stadens webbplats under barn och utbildning/småbarnspedagogik.

Förändringar i vårdtiderna under verksamhetsåret bör gälla minst tre månader. Anmälan om förändring görs i förväg på en skild ändringsblankett. Blanketten fås från daghemmen och finns på stadens webbplats.

Månadsavgiften uppbärs alltid i sin helhet, utom i följande fall:

Ingen avgift om

– barnet är frånvarande pga. sjukdom samtliga verksamhetsdagar under kalendermånaden.

Halv månadsavgift om

– barnet är frånvarande pga. sjukdom mera än 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad.

– barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom alla verksamhetsdagar under en kalendermånad.

Timdebitering

– det kommunala vårdförhållandet börjar eller upphör mitt i en månad.

Meddelande om avgiftens storlek sänds till familjen innan den första avgiften uppbärs. Närmare upplysningar fås från bildningsverket.