Information om klientavgift inom småbarnspedagogik

Hur fastställs avgifter för småbarnspedagogiken

Grunderna för uträknandet av avgiften inom småbarnspedagogiken bestäms i lag. Avgifterna bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. Den högsta avgiften för heltidssvård är 295 euro i månaden per barn och den lägsta avgiften som tas ut är 28 euro i månaden per barn.

Om familjen har flera barn i småbarnspedagogik är avgiften för det andra barnet 40 procent av avgiften för det första barnet (max 118 euro/mån). Som familjens första barn betraktas alltid det yngsta barnet i småbarnspedagogik.

För varje följande barn är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. 

Procentsatserna för avgifterna och inkomstgränserna är följande:

Fam.storlek Inkomstgräns, €/månadAvgiftsprocent Högsta avgift, om bruttoink. överstiger 
2387410,76626
3499810,7 7750
4567510,78427
5635310,79105
6702810,79780
Exempel på avgift: Familj 3 personer, bruttoinkomst sammanlagt 5500 eur (5500 – 4998 = 502 -> 502 x 10,7 % = 53,714 eur, heltid; avrundas till 54 eur)

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 197 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.
När avgiften fastställs är det familjens skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster som beaktas.

Familjens storlek

I familjens storlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt minderåriga barn som bor i samma hushåll och är barn till dessa personer.

Familjens inkomster

Till familjens bruttoinkomster räknas föräldrarnas (makar eller sambor som bor i ett gemensamt hushåll) inkomster och inkomsterna för de barn som räknas till familjen. Som inkomst räknas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. 

Semesterpenning (5%) beräknas till bruttolönen.

OBS!

Ifall familjen inte inlämnat en utredning över inkomsterna senast den månad barnet börjat i kommunal småbarnspedagogik fastställs högsta avgift. Ny inkomstutredning inlämnas varje år inför ett nytt läsår!

Om inkomstutredningen inlämnas senare och avgiften enligt inkomstutredningen skulle vara lägre, korrigeras avgiften från följande månads början. 

Den fastslagna avgiften ändras inte i efterskott.

Avgiften för småbarnspedagogisk verksamhet bestäms enligt timmar per månad:

Vårdtid/månadmotsvarar vårdtid/vecka% av full avgift enligt inkomst
max 60 t/månadi medeltal 14 t/vecka 50 %
max 86 t/månadi medeltal 20 t/vecka 60 %
max 115 t/månadi medeltal 27 t/vecka 70 %
max 149 t/månadi medeltal 34 t/vecka 85 %
150 t/månad eller meri medeltal 35 t/vecka eller mer 100 %


Vårdtiderna kan variera dagligen och per vecka men måste bokas elektroniskt på förhand via Päikky-systemet. Alla dagar bör bokas, även lediga dagar. Närmare uppgifter om Päikky finns på stadens hemsidor under Barn och utbildning/småbarnspedagogik.

Förändringar i vårdtiderna under verksamhetsåret bör gälla minst tre månader. Anmälan om förändring görs i förväg på en skild ändringsblankett. Blanketten finns på stadens webbsidor och kan även får från daghemmen.

Månadsavgiften uppbärs alltid i sin helhet, utom i följande fall: utom i följande fall;

  • när barnet är frånvarande på grund av sin sjukdom alla verksamhetsdagar under kalendermånaden tas igen avgift ut.
  • när barnet är frånvarande på grund av sin sjukdom minst 11 verksamhetsdagar under kalendermånaden tas endast hälften av den normala månadsavgiften ut
  • när barnet av annan orsak än sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under kalendermånaden tas hälften av månadsavgiften ut
  • när barnets småbarnspedagogik börjar eller upphör mitt i kalendermånaden debiteras avgiften enligt timdebitering

Redan om barnet är närvarande en dag under kalendermånaden tas hela månadsavgiften ut. Lovdagar minskar inte avgiften.

Barnet har inte rätt till småbarnspedagogik under faderskapsledigheten. För den här tiden tas ingen avgift ut (gäller det barn som faderskapspenningen utbetalas för).

Gemensam vårdnad

Om barnets vårdnadshavare har olika adresser bestäms avgiften enligt inkomsterna/familjestorlek för den familj vilket barnet är enligt befolkningsregistret bokförd.

Ändringar i familjens storlek eller inkomster

Familjen är skyldig att meddela ifall ändringar sker i familjeförhållandet samt ifall inkomster ändrar väsentligt ( + – 10%).