Säkerhet

Räddningsväsendets verksamhetsidé är att ansvara för brand- och personsäkerheten i Mellersta Österbotten och Jakobstadsområdet enligt lagstiftningen, instruktionen och verksamhetsstadgan. 

Räddningsväsendet är en väsentlig del av grundtryggheten i samhället. Till räddningsväsendet hör förebyggande brandbekämpning i syfte att på förhand förhindra eldsvådor, underlätta släckningen av bränder eller begränsa branden och på så vis avvärja fara samt släcknings- och andra åtgärder vid eldsvåda. Till räddningsväsendet hör också åtgärder som föranleds av olyckor, katastrofer eller andra jämförbara olycksfall eller naturkatastrofer och som vidtas för att rädda människor, djur eller egendom och som kan skötas på ett ändamålsenligt sätt med de åtgärder som räddningsväsendets myndigheter kan vidta.

Dessutom kan räddningsverket sköta sjuktransporter på uppdrag av hälso- och sjukvårdsmyndigheterna.


Länkar: