Bygglov

Bygglov kan sökas eletroniskt på webbplatsen www.lupapiste.fi

OBS! fr.o.m. 1.1.2021 övergår vi till att ta emot ansökningar endast elektroniskt via www.lupapiste.fi
Ansökningar kan lämnas in per papper också efter 1.1.2021. Då skannas byggnadstillsynsbyrån in ansökningarna mot avgift.

Att söka bygglov och åtgärdstillstånd

Både för byggande och rivning ska i regel lov sökas. Tillståndsdokumenten ska skötas så att de är i skick i god tid innan bygg- eller renoveringsprojekt inleds. Tillståndet behandlas vanligen inom 2-4 veckor från att sökande har lämnat in alla handlingar och utredningar som behövs för behandlingen av lovet till byggnadstillsynen. Ett bygglov är i kraft 5 år, byggandet ska inledas inom tre år. Åtgärdstillståndet är i kraft tre år. Bygg- och andra tillstånd faktureras i enlighet med gällande taxa. 

Bygglov fordras för bl.a.

 • nybyggnad
 • tillbyggnad
 • väsentlig omändring av inre konstruktion
 • med ombyggnad jämförbar ändring av konstruktion
 • ändring av användningsändamålet för en byggnad eller en del därav

Åtgärdstillstånd fordras för bl.a.

 • delning och/eller sammanslagning av rum eller lägenheter
 • fasadändring (ändring av fönsterindelning, ytterväggens beklädning, taktäckningsmaterial osv.) som väsentligt påverkar byggnadens yttre.

Skriftlig anmälan fordras för bl.a.

 • master, skorstenspipor, cisterner
 • broar
 • minnesmärken av offentlig karaktär
 • bullerhinder
 • uppförande av staket

Sådant som bör beaktas vid ansökan om bygglov och vid byggande

Bygglovshandlingar

 • tillståndsansökan på fastställd blankett,1 st
 • officiell tomtkarta (eller kartutdrag), 1 st
 • kopia av tomtens ägorättshandlingar (lagfart eller arrendekontrakt), 1 st
 • byggnadsritningar jämte situationsplan, 2 st

Huvudritningar

Huvudritningarna bör vara uppgjorda i enlighet med byggbestämmelsesamlingen (A2).

Övriga utredningar

 • Jakobstads Vattens utlåtande
 • undantag
 • hörande av grannar
 • konstruktionsritningar
 • ventilationsplaner
 • vatten- och avloppsritningar
 • befolkningsregistercentralens RH-blanketter
 • energicertifikat

Avgifter

För byggnadslovet debiteras:

 • fastighets- och mätningsavd. avgifter (utpålning, lägessyn)
 • byggnadsinspektionsavgift

Byggnadstillsynsbyråns taxor

Om den som söker lov vill att byggnadstillsynsbyrån sköter hörandet av grannar så debiteras höranden enligt taxorna ovan.
50 euro per granne med maximal avgift på 400 euro.

Bygglovet kan hämtas från byggnadstillsynsbyrån mot uppvisande av kvitto.

Bygglovets giltighetstid

Byggnadsarbetena ska påbörjas inom tre år räknat från det att lovet beviljats. Byggnadsarbetet bör färdigställas inom fem år.

Giltighetstiden för åtgärdstillstånd och anmälningar

Byggnadsarbetet ska vid åtgärdstillstånd eller anmälan färdigställas inom tre år.

Ansvarig arbets- och fva-arbetsledare

Byggnadsarbetena bör påbörjas inom tre år räknat från det att lovet beviljats.

Byggnadsarbetet ska vid åtgärdstillstånd eller anmälan färdigställas inom tre år.

Ansvarig arbets- och fva-arbetsedare

Ansökan om godkännande av ansvarig och fva-arbetsledare på fastställd blankett, 2 st

Från byggnadstillsynsmyndigheternas synpunkt bör den ansvariga arbetsledaren anses vara ett slags förtroendeperson, till vars åligganden bör anses höra att övervaka och ombesörja bl.a.

 • att arbetet i fråga om förordningar och bestämmelser, bygglovsbeslut och fastställda ritningar samt av byggnadstillsynsmyndigheterna under arbetet givna bestämmelser efterföljs
 • att anmälningar i anslutning till byggnadsarbetet görs och att syner begärs i enlighet med stadgandena och bestämmelserna om byggande. ByggnFör § 68 och 69.
 • att inspektionsberättelseblanketten fylls i