Staden Jakobstads verksamhetsbidrag för organisationer, föreningar, arbetsgrupper och privata aktörer

Organisationer, föreningar, arbetsgrupper och privata aktörer är ytterst viktiga samarbetsparter för staden Jakobstad, eftersom deras verksamhet på många sätt ökar invånarnas välfärd. Utöver bidrag från stadsstyrelsens anslag delas bidrag också ut från nämnden för bildning- och välfärds anslag enligt principer som fastställts i kultur- och fritidssektionen. Också Jakobstads Orkesterfond delar ut stipendier till personer eller grupper som främjar Jakobstads Sinfoniettas verksamhet. Rettigs fond delar ut stöd och stipendier för mindre bemedlade barn och unga.

Nytt

Utöver de nuvarande aktörerna kan till exempel nya motions- och konstformer samt aktörer inom konstens fria fält få stöd från staden. På samma sätt kan unga söka så kallade mikrobidrag, som ungdomsfullmäktige fattar beslut om. Mindre aktörer som tidigare har riktat sin ansökan till stadsstyrelsen söker nu bidrag från kultur- och fritidssektionen.

Ny ansökningstid Ansökningstiden kommer alltid att vara hösten före verksamhetsperioden. Ansökningstiden är 21.10–22.11.

Tyngdpunkter för förebyggande välfärd

Vid den årliga justeringen är det också möjligt att sektionen sätter till nya tyngdpunkter för förebyggande välfärd, som de sökande kan förverkliga helt eller delvis med hjälp av bidraget. Målgrupperna är barn, barnfamiljer och unga, personer i arbetsför ålder samt äldre personer.

Anvisningar

Vem kan söka bidrag?

Bidragen är i huvudsak ämnade för registrerade föreningar, sammanslutningar, stiftelser och arbetsgrupper. Några bidrag är också avsedda för privatpersoner. Privata näringsidkare och företag omfattas inte av bidragsansökan.

Är det möjligt att komplettera ansökan efter att ansökningstiden gått ut?

Ansökan kan inte kompletteras eller ändras efter att ansökningstiden har gått ut. Endast bilagor som saknas kan sättas till i ansökan. Bidragsansökan ska lämnas in i ansökningssystemet inom ansökningstiden så komplett som möjligt och med nödvändiga uppgifter och bilagor. Ansökningar som lämnas in efter ansökningstiden behandlas inte.

Hur ansöker man? Den sökande väljer vilken sektor man söker bidrag från. Bidrag ansöks elektroniskt via undersidor till vänster.

Kan man söka flera bidrag för samma ändamål/objekt?

Staden stöder verksamhet, evenemang eller motsvarande med endast ett bidrag. Stipendium från Orkesterfonden söks genom en fritt formulerad ansökan.

Hur betalas bidraget ut?

Beslut om bidrag fattas en gång om året för varje bidrag efter att ansökningstiden gått ut. Efter att beslutet vunnit laga kraft får bidragen betalas ut, om inget annat nämns i beslutet. Vidare ska alla begärda och nödvändiga bilagor vara inlämnade i samband med ansökan, innan bidraget kan betalas till den sökandes konto.

Bidrag som ungdomsfullmäktige beviljar

Principen för utbetalning av mikrobidrag som ungdomsfullmäktige beviljar avtalas separat för varje bidrag med chefen för ungdomstjänster som ansvarar för verksamheten. Principen för dessa är att kostnaderna ersätts mot kvitto eller att anskaffningar görs med en beställningsblankett, varmed anskaffningarna faktureras från ungdomstjänsterna.

Vad är ett mikrobidrag?

En organisation, förening, arbetsgrupp eller privat aktör kan också få bidrag genom att delta i eller stödja produktionen av stadens kultur- och fritidstjänster på talko (till exempel ungdomsverksamhet, ordna ett evenemang). Man ingår ett partneravtal om verksamheten med den sökande.

Vilka bilagor behövs?

Som bilaga till ansökan behövs i regel verksamhetsplan och budget för ansökningsåret i fråga samt föregående års bokslutsuppgifter.

Info om bidrag Innan bidragsansökningen ordnas ett infotillfälle.

Rapportering

Enligt stadens allmänna principer för bidrag beviljas bidrag inte till en sökande som inte har levererat nödvändiga utredningar över användningen av föregående års bidrag.

Bidragsmottagaren ska sända en rapport över användningen av bidraget elektroniskt senast 1.10. Obs! rapporteringsreglerna träder i kraft 2024.