Syner

Om byggnadsarbetets påbörjande bör meddelas till byggnadstillsynsmyndigheten.

Utpålning

Innan byggnadsarbetet påbörjas, bör byggnadens plats och höjdläge utmärkas av mätningsavdelningen.

Grundsyn

Förrättas då grävningen och schaktningen i anslutning till grundläggningen har utförts och/eller pålningen eller andra förstärkningsarbeten av undergrunden har slutförts.

Lägessyn

Då grunden är gjord och sockeln har färdigställts eller motsvarande skede fullbordats, verkställer mätningsavdelningen lägessyn, varvid man konstaterar att byggnadens plats och höjdläge stämmer överens med de fastställda ritningarna. Byggnadsarbetet får inte fortsätta innan synen hållits.

Konstruktionssyn

Förrättas då byggnadens stomme, övriga bärande konstruktioner och skorstenar är uppförda och
konstruktionerna ännu är synliga och inredningsarbetena ännu inte påbörjats.

Armeringsgranskning

Då konstruktionerna görs i armerad betong, är byggaren skyldig att anmäla om tidpunkt, då
armeringen är på plats och gjutningen ska påbörjas.

VVS-syner

  • ventilationsanläggningarna, vatten- och avloppsledningarna har installerats och/eller
  • uppvärmningsanläggningarna har installerats och/eller
  • rökkanalerna byggts

Delslutsyn (Inflyttningssyn)

Förrättas när en byggnad är klar för ibruktagning eller en bostadsbyggnad är klar för inflyttning.

Slutsyn

Verkställs då byggnaden och tomtplaneringen är färdig. Härvid bör byggnaden och byggnadsplatsen vara i ett skick som motsvarar fastställda ritningar.