Bindningar

På denna sida presenteras de redogörelser för bindningar som förtroendevalda och tjänsteinnehavare har gett i enlighet med kommunallagen. Redogörelserna för bindningarna baseras på anmälningar som personerna själva gör.

Kommunallagsenliga redogörelser för bindningar

Enligt kommunallagens (410/2015) 84 § måste vissa av kommunens förtroendevalda och tjänsteinnehavare anmäla om sina bindningar till revisionsnämnden, som övervakar att anmälningsskyldigheten följs och delger informationen till fullmäktige. Redogörelserna publiceras i det allmänna informationsnätverket. Bestämmelserna tillämpas från och med den 1.6.2017. Redogörelsen för bindningar måste göras inom två månader från det att personen har blivit vald till sin uppgift.

Redogörelsen för bindningar måste göras om ledningsuppgifter och förtroendeuppdrag i företag som idkar näringsverksamhet och i andra samfund, samt om betydande förmögenheter och andra bindningar som kan inverka på hur förtroende- och tjänsteuppdrag sköts.

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare är skyldiga att anmäla ändringar i bindningar.

Anmälningsskyldiga:

  • fullmäktiges ordförande och vice ordförande
  • medlemmar i stadsstyrelsen och dess delegationer, suppleanter och föredragande
  • ordförande i olika nämnder, vice ordförande och föredragande
  • medlemmar och suppleanter i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden

Redogörelsen för bindningar befriar inte från skyldighet att anmäla om jäv inom det kommunala beslutsfattandet. Jävsfrågor utreds från fall till fall i enlighet med stadgarna i kommunal- och förvaltningslagen.

Kommunförbundet har gett instruktioner för redogörelse för bindningar.

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares redogörelser för bindningar hittar du här:

jakobstad.sidonnaisuusrekisteri.fi