Staden Jakobstads strategi 2017–2025

Den nya strategin för Jakobstad stakar upp stadens verksamhet i enlighet med kommunallagen. Strategins centrala teman är förnyelse, tillväxt, stabiliserandet av ekonomin samt stadens möjliggörande roll utöver den tidigare förverkligande rollen. På detta vis förbereder man sig för kommande förändringar i verksamhetsmiljön.

Strategin betonar nya synvinklar på stadens verksamhet: förnyelse, granskning av serviceprocesserna, kommuninvånarnas deltagande i utvecklandet av servicen samt samarbetet mellan såväl företag, föreningar, andra kommuner som riksomfattande aktörer.

Man följer med strategins förverkligande inom olika branscher och i stadens ledningsgrupp. Stadsstyrelsen följer med förverkligandet av strategin två gånger per år i samband med beslutandet om bokslutet och budgeten. Resultaten av förverkligandet presenteras en gång per år åt stadsfullmäktige i samband med bokslutet. Stadsfullmäktige följer därtill oftare med olika centrala nyckeltal som hör till strategin.

Strategin har sammanfattats till dessa helhetsmål, vilkas förverkligande man följer med under hela mandatperioden:

1. Tillväxt

 • 20 000 invånare år 2020, och en fortsatt tillväxt
 • Fler arbetsplatser, flera företag som satsar på tillväxt
 • Utveckling av marknadsföringen: Jakobstad som bostadsort

2. Invånaren i centrum inom stadens alla verksamhetsområden

 • Ett kundinriktat arbetssätt, i vilket digitalisering och moderna hjälpmedel används inom tjänsterna, så att kundernas behov uppfylls
 • En konstant dialog mellan invånarna, företagen, tjänsteinnehavarna och de förtroendevalda
 • En entusiastisk, kompetent och välmående personal

3. En balanserad ekonomi

 • Balansräkningens överskott ska vara positivt och staden ska finansiera sina investeringar med egna medel
 • Staden strävar efter att hålla skatteprocenten på en konkurrenskraftig och vettig nivå
 • Ägarpolitiken ska definieras tydligt och vara hållbar, försäljningar och investeringar ska göras baserat på stadens kärnverksamhet

4. Välmående och säkerhet

 • Staden ska vara en säker, tvåspråkig och mångkulturell livsmiljö
 • Mera verksamhet ska ordnas för barn och unga, för att stödja deltagande och förebygga marginalisering
 • Ett mångsidigt och tillräckligt utbud av boende för alla livsskeden

Från mandatperiodens målsättningar presenterade i strategin härleder man även årligen målsättningarna för staden och branscherna samt definierar exakta resultatmått för dem. Resultatmåtten presenteras årligen i samband med budgeten.

Stadsfullmäktige godkände stadens nya strategi under mötet 13.11.2017. Efter godkännandet fortsatte strategiprocessen med en uppdatering och utarbetning av de tväradministrativa och branschspecifika utvecklingsprogrammen.

Tanken är att strategin ska granskas och vid behov förnyas vartannat år, så att den alltid är aktuell. Klicka på denna länk för att bekanta dig med staden Jakobstads strategi 2017–2025.