Personalstrategi

Kommunens roll förändras och denna förändring återspeglas i staden Jakobstads strategi 2017–2025 (staden Jakobstads strategi finns att tillgå här). I och med landskapsreformen och den nya lagstiftningen kommer ett av stadens främsta uppdrag att vara att främja invånarnas välfärden, vilket framför allt kommer att förverkligas genom att stärka och stöda varje människans autonomi.

På samma sätt vill man med den här personalstrategin säkerställa att den potential och drivkraft som finns hos stadens medarbetare tas tillvara och främjas för att åstadkomma en positiv arbetskultur där varje människa tror på sin egen och sitt arbetsteams förmåga.

En viktig del i detta arbete är att förankra och sprida stadens nya strategi i alla delar av organisationen så att alla individer ser kopplingen mellan sitt arbete och de övergripande målen.

Stadens nya strategi stöder stadens verksamhets- och ekonomistyrning, såväl i formuleringen som i förverkligandet av målsättningarna. En förutsättning för att vi ska kunna tjäna invånarna i en tid av förändring och uppnå dessa målsättningar är att vi själva utvecklas och visar vägen.

Den här personalstrategin ska tillämpas inom alla verksamhetsenheter i staden Jakobstad, även inom affärsverken och koncernbolagen.

Precis som stadens strategi ska personalstrategin ses som en kontinuerlig process och uppmuntra till ett gemensamt engagemang. Tillsammans skapar vi en positiv arbetsgemenskap med målmedvetna arbetstagare.

Klicka på denna länk för att bekanta dig med stadens personalstrategi.