Kommunikationsstrategi 2019–2025

Visionen i stadens strategi 2017–2025 är att Jakobstad är en trivsam och växande industristad, som vi bygger tillsammans och där alla finner sin plats. Syftet med stadens kommunikationsstrategi är att bidra till den visionen. Stadens utåtriktade kommunikation utgör kärnan i den kommunala demokratin och i kommunens myndighetsuppgifter. Vi har en skyldighet att informera om stadens service och verksamhet. Genom vårt sätt att kommunicera bidrar vi till att skapa en Jakobstadsidentitet och stärka den positiva bilden av staden.

Till stadens kommunikation räknas handlingar och kundservice, all kommunikation som sker ansikte mot ansikte och digitalt och som vi som stadens representanter dagligen deltar i. Kommunikationen angår alla delar av organisationen, varje enskild anställd och beslutsfattare och den är ett av ledningens viktigaste verktyg.

Med god kommunikation eftersträvar vi en bättre växelverkan med och delaktighet för dem som bor i eller har andra intressen i Jakobstad. God kommunikation bygger på öppenhet. En öppen, tydlig och tillförlitlig kommunikation skapar förutsättningar för stadsborna att delta i stadens verksamhet och påverka beslutsfattandet. Därför bygger staden Jakobstads kommunikation på pålitlighet, öppenhet, tillgänglighet och respekt.

Kommunikationsstrategin 2019–2025 inkluderar en översikt av de dokument som styr stadens kommunikation samt riktlinjerna för stadens kommunikation. Den inkluderar även resultaten från invånarenkäter utförda 2014 och 2017, en statistikanalys utförd 2018 samt regionstädernas undersökning om dragningskraft utförd 2019 i den mån de tangerar kommunikation.

Strategiarbetet ska ses som en kontinuerlig process med syftet att engagera och inspirera stadens invånare, anställda och förtroendevalda. Framtida kommunikationsstrategier uppdateras och följer samma tidsintervall som stadens övergripande strategi och den kompletteras med anvisningar för stadens kommunikation. Den här kommunikationsstrategin följs i hela stadskoncernen.

Klicka på denna länk för att bekanta dig med stadens kommunikationsstrategi.