Bildningsväsendet i Jakobstad arrangerar i samråd med Folkhälsan och svenska församlingen morgon- och eftermiddagsverksamhet läsåret 2024–2025. Verksamheten är avsedd för alla elever i åk 1–2 och för elever i specialundervisningen åk 1–9. Verksamheten sammanfaller med skolornas arbetstider och startar 12.8.2024.

Nämnden för bildning och välfärd har fastställt avgiften för skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt följande (12.12.2023 § 67):

Över 10 dagar i månaden:

  • Max 63 h/ månad (tidigare 3 h/dag) = 100€
  • Max 84 h/ månad (tidigare 4 h/dag) = 120 €
  • Max 105 h/månad (tidigare 5 h/dag) = 140 €
  • Max 126 h/månad (tidigare över 5 h/dag) = 170 €

Ifall behovet av morgon- och eftermiddagsverksamheten är av mera sporadisk natur beräknas avgiften enligt följande:

1–10 dagar i månaden:

  • Max 32 h/ månad = 76 €
  • Max 42 h/ månad = 88 €
  • Max 53 h/månad = 100 €
  • Max 63 h/ månad = 120 €

Avgift för morgon- och eftermiddagsverksamheten tas ut per erhållen plats och fastställs enligt de behov som vårdnadshavarna meddelat.

Avgifterna kan efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl därtill med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.

Vid behov av ändring gällande vårdtiden lämnas en ändringsansökan in elektroniskt.

Ändringen träder i kraft från början av därpå följande månad.

Morgonverksamheten sker på skolorna och är öppet från kl. 6.30 tills skolan börjar.

Eftermiddagsverksamheten påbörjas efter det att skoldagen slutar och pågår till kl. 16.30.

Med denna blankett kan du göra en ansökan för Morgon- och eftermiddagsverksamhet även för skolbarn, ANSÖKAN TILL SMÅBARNSPEDAGOGIK. På sidan blanketter hittas övriga ansökningsblanketter.