Bedömning av lärande och kunnande

I den grundläggande utbildningen har bedömningen två viktiga uppgifter som kompletterar varandra. Syftet med bedömningen är att handled och uppmuntra elevens lärande och att utveckla elevens förutsättningar för självbedömning.

Bedömningen fokuserar på elevens lärande och kunnande samt arbete och uppförande. Bedömning av lärande och kunnande utgår från målen för läroämnen. Bedömningen av arbetet är en del av bedömningen av läroämnen och baserar sig på de mål för arbetet som ingår i målen för läroämnen.

Elevernas uppförande ska bedömas i relation till de mål som ställts upp för uppförande i den grundläggande utbildningen i Jakobstad och huruvida eleverna uppnått dem. Uppförandet påverkar inte vitsordet eller den verbala bedömningen i läroämnet.

Utvärderingssamtal

I Jakobstad är de målsamtal och utvärderingssamtal som ordnas varje läsår ett led i bedömningen som ska handleda och sporra eleverna.

Utvärderingssamtalen är viktiga med tanke på samarbetet mellan hemmet och skolan. Eleven, vårdnadshavare och läraren ska delta i utvärderingssamtalet.

Läsårsbedömning och mellanbetyg

I slutet av varje läsår får eleverna ett läsårsbetyg där det framgår hur väl eleven uppnått målen för läsåret. Till eleverna i årskurs 5–9 i Jakobstad ges mellanbetyg under läsåret.

I årskurserna 1–3 används verbal bedömning och i årskurs 4–9 sifferbedömning.

Valfria ämnen i årskurs 7–9 som omfattar mindre än två årsveckotimmar bedöms godkänd/underkänd. För valfria studier i konst- och färdighetsämnen get inget separat vitsord i betyget.

I undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde används verbal bedömning. Verbal bedömning kan också, utom vid slutbedömningen, användas vid bedömningen av elever vars modersmål är något annat än undervisningsspråket

Bedömningen av elevens lärande och kunnande beskrivs närmare i Läroplan för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen (e-Grunder)