Påverkningsorgan

Jakobstads äldreråd

Jakobstads äldreråd utses för fyra år åt gången. Stadsstyrelsen väljer efter förslag från alla i staden hemmahörande pensionärs- och veteranföreningar medlemmar till äldrerådet.

Äldrerådet tillvaratar de äldres intressen i det kommunala beslutsfattandet. Äldrerådet tar gärna emot förslag och initiativ om hur servicen kunde förbättras.

Länk till stadgarna för äldrerådet i Jakobstad.

Protokoll:

19.01.2022
23.02.2022
06.04.2022
07.09.2022

Jakobstads äldreråd 2021–2025

Ulla Grönvall-Streng

Ulla Grönvall-Streng

Pensionärsklubben Milstolpen r.f.

ubaugs@gmail.com

040 503 3361

Kurt Hellstrand

Kurt Hellstrand

Stadsfullmäktiges III viceordförande

Kristdemokraterna i Finland

kurt.hellstrand@jakobstad.fi

045 276 0420

Gun Nygård

Gun Nygård

Willes pensionärsklubb r.f.

050 322 9626

Pentti Silvennoinen

Pentti Silvennoinen

Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y.

pentti.silv@gmail.com

050 561 6192

Tuomo Syri

Tuomo Syri

Pietarsaaren Eläkeläiset r.y.

050 535 7995

Antero Varila

Antero Varila

Pietarsaaren kansalliset Seniorit r.y.

antero.varila@multi.fi

040 866 9419

Bertel Widjeskog

Bertel Widjeskog

Jakobstads Veteraner

bergine@multi.fi

050 088 8530

Anna-Maija Nylund

Anna-Maija Nylund

Pietarsaaren Eläkeläiset r.y.

anna-maija.nylund@hotmail.com


Rådet för personer med funtionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning utses av stadsstyrelsen. Mandatperioden är fyra år.
Rådet har sex medlemmar och personliga suppleanter som föreslås under handikapporganisationernas gemensamma möte.

Rådet är ett samarbetsorgan mellan staden och personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga samt handikapporganisationer i Jakobstad. Rådet kan ge information, råd och skriva utlåtanden. Handikapprådet kan även ge konkreta förslag till åtgärder för befrämjande av funktionshindrades möjligheter att tillgodogöra sig samhällsservice.

Länk till stadgarna för rådet för personer med funktionsnedsättning i Jakobstad.

Rådet för personer med funktionsnedsättning 2021 – 2025
Seppo Kangas ordförande
Pehr Ahlstedt, Norra Österbottens Svenska Synskadade rf
Eivor Emas, Afasi- och Strokeförening rf
Christel Granholm-Hagen, DUV i Jakobstadsnejden rf
Laila Rantanen-Timonen, Pietarsaaren Näkövammaiset ry
Fride Sjöblom, Cancerklubben
Maire Paavola, Sekreterare


Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges mandatperiod är två år. Ungdomsfullmäktige i Jakobstad har 14 medlemmar. Medlemmarna utses genom val och en person som är mellan 13 och 20 år kan väljas till medlem.

Ungdomsfullmäktiges uppgift är att föra de ungas talan i staden och ungdomsfullmäktige har representanter i flera nämnder. Ungdomsfullmäktige ordnar årligen olika evenemang riktade till ungdomar, bland annat skolornas avslutningsevenemang YEY och ett diskussionstillfälle mellan ungdomar och stadens beslutsfattare.

Länk till instruktionerna för staden Jakobstads ungdomsfullmäktige.

Länk till protokoll.

Ungdomsfullmäktige 2022–2023
Elvira Nyrönen, ordförande
Alisa Lindberg, viseordförande
Katri Ahonen
Felix Nygård
Mathilda Palmborg
Miranda Palmborg
Edvard Asplund
Tinja Stenmark
Emma Björkman
Unna Rannisto
Miska Heikkilä
Onni Nordström
Viivi Ketomäki
Wilma Keituri

Representanter i nämnder/sektioner
Felix Nygård (ersättare Miska Heikkilä), tekniska nämnden
Elvira Nyrönen (ersättare Viivi Ketomäki), bildnings- och välfärdsnämnden
Mathilda Palmborg (ersättare Elvira Nyrönen), miljö- och byggnadsnämnden
Alisa Lindberg (ersättare Katri Ahonen), kultur- och fritidssektion
Onni Nordström (ersättare Felix Nygård), kultur- och fritidssektion