Förvaltning

Fullmäktige, stadsstyrelsen, nämnderna och tjänsteinnehavarorganisationen ansvarar för att staden tillhandahåller service och för stadens ekonomi.

Stadens beslutsfattande sker i många etapper. Ofta besluts det om ärendena vid möten av olika slag.

Behandlingen av ärenden börjar med tjänstemannaberedning. Efter det överförs ärendena till förtroendeorgan (nämnder, stadsstyrelsen och fullmäktige) inom staden för beslut. Ofta begär man utlåtanden också av andra myndigheter.

En stor del av besluten uppkommer redan före fullmäktigemötet. Det beror på att fullmäktige har delegerat beslutanderätt i vissa frågor till stadsstyrelsen, nämnderna och stadens tjänsteinnehavare.