EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas nationellt från 25.5.2018. Den allmänna dataskyddsförordningen är direkt tillämplig lagstiftning, som också ska följas i kommunernas verksamhet. I och med detta preciseras och förenhetligas reglerna för behandling av personuppgifter i EU:s medlemsländer. 

En behörig hantering av personuppgifter stärker den registrerade personens rättigheter och ökar öppenheten och transparensen. Det centrala i dataskyddsförordningen är bland annat

  • betoningen på lagligheten i behandlingen av personuppgifter
  • minimeringen av insamlade personuppgifter samt uppgifternas korrekthet
  • ökningen av öppen information

För privatpersoner, dvs. de registrerade, syns förändringen till exempel som nya rättigheter. De registrerade har fler och bättre rättigheter än tidigare och tack vare dem kan de förstå och följa hur deras uppgifter behandlas och används för olika ändamål. 

Allmän information om EU:s dataskyddsförordning finns på Dataombudsmannens byrås sidor: https://tietosuoja.fi/sv/framsida

Mer uppgifter om staden Jakobstads dataskyddsarbete finns här: Behandling av personuppgifter inom staden Jakobstad

E-post: dataskydd@jakobstad.fi

Dataskyddsansvarig inom staden Jakobstad: