Stadsdirektör

Stadsdirektörens uppgifter är

  • att leda och övervaka skötseln av stadens förvaltning och ekonomi
  • följa med stadens nämnders, styrelsers, direktioners, kommissioners, kommittéers, verks och inrättningars samt tjänsteinnehavares verksamhet och skrida till åtgärder för avlägsnande av framkomna missförhållanden
  • leda den planering som utförs i stadens organisation samt utvecklandet av förvaltningen
  • övervaka beredningen och verkställigheten av ärenden som skall handläggas av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsstyrelsens sektion samt handha föredragningen av ärenden som skall handläggas av stadsstyrelsen och dess sektioner
  • leda och övervaka stadens drätsel och räkenskapsväsen
  • företräda eller förordna någon annan att företräda staden vid sammanträden och underhandlingar, ifall inte stadsstyrelsen i enskilda fall annorlunda beslutat
  • ombesörja att stadens representant är närvarande vid stadens representationstillfällen
  • utse stadens företrädare till förrättningar och tillfällen, där stadens intressen skall bevakas, och ge företrädarna handlingsdirektiv
  • vid behov ge bestämmelser om verkens och inrättningarnas samarbete med centralförvaltningen.