Undervisning för olika språk-och kulturgrupper

Undervisning för elever med annat modersmål än svenska och finska har som mål att stödja elevernas flerspråkighet och utvecklingen av deras identitet och självkänsla. Undervisningen ger eleverna förutsättningar att utvecklas till balanserade och aktiva samhällsmedlemmar och jämlika möjligheter till fortsatta studier.