Modersmålsundervisning i elevens eget modersmål

Modersmålsundervisning i elevens eget modersmål är avsedd för de elever som har ett annat modersmål än finska och svenska. Undervisningen stärker elevens språkliga färdigheter och kulturella identitet. Också de elever som lärt sig språket utomlands kan delta i undervisningen.

En undervisningsgrupp kan bildas för en grupp på minst fyra (4) elever och förutsatt att en lärare finns. Undervisningen ges 1–2 timmar per vecka och hålls i särskilt överenskomna skolor efter skoldagens slut. Vid läsårets slut får eleven ett intyg på att eleven deltagit i undervisning i eget modersmål.

Elevens ålder och språkkunskaper tas i beaktande då undervisningsgrupper bildas. I undervisningsgrupperna kan det ingå grundskoleelever i olika åldrar och från olika skolor.

Att anmäla sig och att delta i undervisningen i eget modersmål är frivilligt. Valet är dock bindande för ett läsår per gång.

En anmälning om deltagande i undervisningen görs varje år. Anmälningstiden är i april – maj.

I augusti informeras de familjer vars barn blivit anmälda om hur undervisningen kommer att förverkligas. Även om undervisningen inte kommer att kunna ordnas informeras vårdnadshavarna.

Bildningsverket ger mer information om undervisning i eget modersmål.

Anmälan till modersmålsundervisning i eget modersmål

Application for native language lessons