Detaljplaneändring i Kvastberget.

Planeområde

Planeringsområdet är ett ca 0,6 ha stort område mellan Ristikari och KWHs industritomt. Planeringsområdet ligger i stadsdelen Kvastberget.
Planeringsområdet är en del av det före detta skolområdet samt närrekreationsområde. På området finns en transformatorstation.

Planeringens avsikt

Syftet med denna detaljplaneändring är att undersöka möjligheter för KWH-koncernen att utvidga industriområdet för att möjliggöra nödvändiga sväng- och parkeringsområden för sin verksamhet.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare

AnneMo Kaitfors


Detaljplan i Alholmen.

Planeområde

Planeringsområdet, som i folkmun kallas för Slipen, finns på Alholmen ca 3,5 km norr om centrum och avgränsas enligt bilden nedan. Planeringsområdet omfattar fastigheterna 598-403-1-144 och 598-403-1-142, samt en del av ett arealbestämt område 598-403-1-128-M624 och en del av fastigheten 598-403-1-128.

Planeringens avsikt

Området saknar till största del detaljplan. Steelprop Finland Ab Oy har behov av en detaljplan som möjliggör byggande av nya hallar för lager och produktion, så att de kan utveckla sin verksamhet inom båtservice.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplan är till påseende under tiden 4.3–3.4.2024

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden planförslaget är framlagt, lämnas in till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd planens arbetsnummer ”Plan 055 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare

AnneMo Kaitfors


Detaljplaneändring i Västermalm.

Planeområde

Planeringsområdet omfattar den nu rivna Bonäs skolans tomt, rekreationsområden, samt egna-hemshustomterna i kvarter 24, som påverkas mest av en ny skolbyggnad på området. Ytterligare omfattar planeringsområdet en del av Västra ringvägen.

Planeringens avsikt

Svenska skolsektionen beslöt 14.9.2023 att planera en ny skola på Bonäs skoltomt för barn i förskolan upp till årskurs 5. En preliminär skiss för skolbyggnad på skoltomten har utarbetats av Laaja arkitekter Ab.
I gällande detaljplan är skoltomten för liten för den nya skolans behov. Ytterligare finns behov av att lösa trafikarrangemang för fordonstrafik och trygga gång- och cykelleder.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 25.12.2023–25.01.2024

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Planerare

AnneMo Kaitfors


Detaljplaneändring i Skutnäs.

Planeområde

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Skutnäs ca 0,9 km nordväst om torget. Planeringsområdet avgränsas av Skutnäsgatan, Sjömansvägen, Skutkullvägen och Durkvägen/Näckens grand, och omfattar kvarteren 11 och 18 i stadsdel 21, Skutnäs, samt anslutande gatu-, park- och lekplatsområden.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att uppdatera de föråldrade detaljplanerna på området. Gällande
planer är från åren 1961 och 1968, och de är tekniskt – och dels även innehållsmässsigt – föråldrade.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplan är till påseende under tiden 25.03–24.04.2024

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden planförslaget är framlagt, lämnas in till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd planens arbetsnummer ”Plan 051 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare

Ilmari Heinonen


Detaljplan i Pirilö.

Planeområde

Planeringsområdet ligger i Pirilö, väster om AKAB:s askdeponeringsområde och nordost om Ekorosk. Området har ingen detaljplan.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att skapa nya tomter för industri, då nuvarande tomtreserver torde ta slut inom de närmaste åren.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplan har varit till påseende under tiden 12.02–12.03.2024

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden planförslaget är framlagt, lämnas in till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd planens arbetsnummer ”Plan 053 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare

Ilmari Heinonen


Detaljplaneändring i Kyrkostrand.

Planeområde

Planeringsområdet ligger i södra delen av Kyrkostrand och angränsar till Penvikens industriområde. Planeringsområdet gäller parkområde samt gatuområde för gång- och cykelled öster om det befintliga industriområdet.

Planeringens avsikt

Staden Jakobstad har behov av nya tomter för industri- och företagsverksamhet. I planen undersöks om en del av parkområdet kan anvisas för industri- och företagsverksamhet.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 25.12.2023–25.01.2024

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Planerare

AnneMo Kaitfors


Detaljplaneändring i London.

Planeområde

Planeringsområdet omfattar kvarter nr 18 samt del av kvarter 8 i stadsdel 6, London samt parkområdet norr om kvarteret. I kvarteret finns nu Teboils servicestation och två däckfirmor. I gällande detaljplan är området avsett för servicestationer (AM) samt för ett grönområde (PL) och en transformator (VM).

Planeringens avsikt

Syftet med planändringen är att möjliggöra byggande av bostäder i kvarter 18. Områdets läge gör det till ett mycket lämpligt område för detta ända-mål. Teboils gamla bensinstation skyddas, och för den väljs en passande användning. Området planeras inte för ett akut behov, utan som ett reservområde, som inte torde byggas inom de närmaste åren, vilket gör, att däckföretagen på området kan fungera i ännu några år till, tills man hittar för dem ett alternativt område eller tomt.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 20.10–20.11.2023

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Planerare

Ilmari Heinonen


Detaljplaneändring i Pirilö.

Planeområde

Planeringsområdet ligger i Pirilö, väster om AKAB:s askdeponeringsområde och nordost om Ekorosk. Området har ingen detaljplan.

Planeringens avsikt

Syftet med planändringen är att skapa nya tomter för industri, då nuvarande tomtreserver torde ta slut inom de närmaste åren.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare

Ilmari Heinonen


Detaljplaneändring i Fårholmen.

Planeområde

Planeringsområdet ligger i Fårholmen, ca 2,5 km från torget. Planeringsområdet omfattar den sydligaste tomten (tomt nr6) i kvarter nr 9, i stadsdel 28, Fårholmen samt intilliggande rekreationsområde. Tomten är obebyggd, består av skog.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en anslutning direkt från Västra Fårholmsvägen till tomt nr 1. Det finns två alternativ: antingen visar man i planen en körförbindelse från gatan till tomten, genom rekreationsområdet, eller så utvidgar man tomten så, att den direkt når gatan. Valet görs under planeringsprocessen.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplaneändring har varit påseende under tiden 25.9–25.10.2023

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Detaljplanen har trätt i kraft 27.03.2024.

Planerare

Ilmari Heinonen


Detaljplan och detaljplaneändring i Alholmen.

Planeområde

Planeringen omfattar en utvidgning av UPM:s cellulosafabriksområde i Jakobstad.

Planeringens avsikt

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar i områdesanvändningen för att utveckla den nuvarande användningen av området:

  • Utvidgningsområdets huvudsakliga markanvändningsändamål fastställs så att det motsvarar utvidgningsbehovet (industri och energiproduktion)
  • Verksamhetsområdena samt byggnadsområdenas och tomternas gränser undersöks och arrangeras

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare

Lauri Solin, Alusta Consulting Oy


Detaljplaneändring i Centrum.

Planeringsområde

Planeringsområdet omfattar ett kvarter i stadens centrum, två kvarter från torget, och avgränsas av Herrholmsgatan, Rådhusgatan, Otto Malmsgatan och Köpmansgatan. Gatuområden tas med i planen vid behov.

Planeringens avsikt

Den gällande detaljplanen är relativt ny (2011), men i praktiken föråldrad. Avsikten är nu, att utveckla kvarterets östra tomt (Marketor) som ett kombinerad affärs- och bostadstomt. Detta kräver en ändring av detaljplanen, eftersom den gällande planen tillåter endast affärsbyggande.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 26.6–4.8.2023.

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Detaljplanen har trätt i kraft 27.03.2024.

Planerare

Ilmari Heinonen


Detaljplan och detaljplaneändring i Lillsanden i Fäboda.

Planeringsområde

Planeringsområdet är beläget i stadens västra del, gränsande mot havet i väst, söder och norr. I öst gränsar området mot skogsområden.
På området finns flera delområden som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald. På delområden finns naturobjekt enligt naturvårdslagen samt objekt som definieras enligt skogslagen.

Planeringens avsikt

Syftet med planändringen är att fortsättningsvis skydda området som särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald. I tillägg önskar vi undersöka vilka möjligheterna är för olika former av turismnäringsutveckling för både byggnader och husvagnsområden samt att ta ställning till den befintliga bebyggelsen främst i form av byggnadsytor och -rätter.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring är till påseende under tiden 25.03–24.04.2024

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden planförslaget är framlagt, lämnas in till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd planens arbetsnummer ”Plan 042 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare

Ilmari Heinonen


Detaljplaneändring i Lappfjärden.

Planeområde

Planeringsområdet ligger strax söder om Västerleden och öster om Vasavägen, ca 900 meter från stadens torg. På området finns Alma daghem, Bodgärdets bostadsvåningshus samt sex egnahemshus. Den södra delen av planeringsområdet är en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY).

Planeringens avsikt

Syftet med planändringen är att se över detaljplanens aktualitet och undersöka möjligheterna för AK-kvartersområdet.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 25.9–25.10.2023

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Planerare

AnneMo Kaitfors


Detaljplaneändring i Centrum.

Planeområde

Planeringsområdet finns i stadskärnan strax sydost om torget. Planeringsområdet omfattar hela kvarter 6 samt gatuområden väster och öster om kvarteret. Kvarteret består av det s.k. Sokoshuset och bostadsvåningshuset på Södermalmsgatan 5.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att utreda om det finns någon möjlighet att öka byggnadsrätten i kvarteret och göra detaljplanen mera flexibel så att bostäder kan byggas också ovanför den låga affärsbyggnaden.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplan har varit till påseende under tiden 12.02–12.03.2024

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden planförslaget är framlagt, lämnas in till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd planens arbetsnummer ”Plan 037 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare

AnneMo Kaitfors


Detaljplaneändring i Nyvägen

Planeområde

Planeringsområdet finns i stadens östra del, ca 2 kilometer från torget. Områdets areal är ca 48 hektar. Den västra och södra delen av planeringsområdet i stadsdel 24, Nyvägen omfattas av kvarteren 1–8, som i gällande detaljplan anvisas huvudsakligen för affärs-, industri- och lagerbyggnader och dels för bostads- och trädgårdsbyggnader och del för fristående småhus. Förutom kvarteren finns i planen naturligtvis behövliga gator samt ett par grönområden som buffertzoner. Den östra delen av området har ingen detaljplan.

Planeringens avsikt

Staden Jakobstad behöver nya tomter för affärs- och industriverksamhet, som kunde placeras på den nu oplanerade delen av området. Egnahemskvarteren i den gällande detaljplanen har inte förverkligats, så till den delen kan detaljplanen till sin styrning anses vara föråldrad.
Planen kan dessutom vara föråldrad beträffande styrningen av byggnadssättet på kvarteren för affärs-, industri- och lagerbyggnader, vilket bör närmare studeras.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare

Melinda Lundgren


Detaljplaneändring i Centrum

Planeområde

Planeringsområdet ligger i Centrum, ca 270 m från torget. Planeringsområdet innefattar kvarter 9, stadsdel 3, Centrum, samt park- (Concordiaskvären) och gatuområden (Loveret, Concordia-gränden).

Planeringens avsikt

Avsikten med detaljplaneändringen är att undersöka möjligheten ifall stadsbilden och -vyn tillåter och om det finns fysiska möjligheter att öka det högsta tillåtna våningsantalet samt byggnadsrätten, på tomt nr. 26, utmed tomtgränsen mot Visasbacken.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Utkast till detaljplaneändring har varit framlagt under tiden 21.7.2021–24.8.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Förslag till detaljplaneändring har varit framlagt under tiden 28.12.2021–26.1.2022.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare

Sören Öhberg


Detaljplaneändring som har ringa verkningar i Norrmalm

Planeområde

Området är beläget mellan Ebba Brahe esplanaden och förlängningen av Segelsundsgatan.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att korrigera en bestämmelse som ger möjlighet till feltolkning. Detaljplanens höjder för byggnader preciseras så att det blir möjligt att ändra befintlig vindsvåning till bostadsbruk, i enlighet med den ursprungliga tanken från det tidigare detaljplanearbetet.
Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Detaljplanändring, som är ringa till sina verkningar har varit framlagt under tiden 5.6.2020–19.6.2020.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare

Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Norrmalm

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Norrmalm cirka 400 meter norr om kärncentrum. Området avgränsar i väster till Ebba Brahe esplanaden, i norr till Skepparegatan i öster till Hamngatan och i söder till 1700-talsbebyggelsen vid Hamngatan-Loveret som är en byggd kulturmiljö av riksintresse.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att möjliggöra en tillbyggnad av Mariahemmet. För detta bör tomtens stadsplaneenliga byggnadsrätt höjas.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till ändring av detaljplan har varit framlagt under tiden 17.5.2019–17.6.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare

Melinda Lungren


Strandvägens detaljplan

Planeområde

Planeringsområdet ligger nordväst om stadskärnan, ca 1,2 kilometer från torget. Området innefattar nuvarande Strandvägen (1) från Djurgårdsleden till Västra ringvägen, oplanerad del av strand- och vattenområdet vid Gamla hamn (2a och 2b), bostadskvarter söder om Strandvägen (3), oplanerade områden mellan Skutnäsgatan och Vattungen (4) samt oplanerat område utmed Hällvägen (5).

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplanen och detaljplaneändringen är att möjliggöra byggandet av Strandvägen som en samlarväg från de nordvästra delarna av staden till Ebba Brahe esplanaden. Samtidigt skapas några nya bostadstomter och uppdateras den föråldrade detaljplanen för de strandnära kvarteren i Skutnäs så, att t.ex. byggnadsrätter blir tillräckliga.

Program för deltagning och bedömning (uppdatering 10.6.2021)

PDB.pdf

Utkast till detaljplan och ändring av detaljplan har varit framlagt under tiden 13.11.2020–14.12.2020.

Utkast_detaljplanekarta.pdf

Utkast_detaljplanebeskrivning.pdf

Förslag till ändring av detaljplan har varit framlagt under tiden 15.9.2021–15.10.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Vägområdet i ett reviderat förslag till detaljplaneändring för Strandvägens nya dragning pålas ut i terrängen

Utgående från de åsikter och anmärkningar som getts angående detaljplaneförslaget, revideras förslaget. Det reviderade förslaget kommer att läggas fram när det färdigställts och då kan eventuella anmärkningar lämnas in. Nedan finns en länk till planförslaget som är under revidering.

Strandvägen_RevideradeVägområdet_21.12.2021.pdf

Strandvägens vägområde har pålats ut i terrängen enligt det reviderade planförslaget så som det såg ut i december 2021. Inom det 15–16 meter breda vägområdet planeras bland annat ett område för snöröjning, en gång- och cykelled, ett planteringsområde på vissa avsnitt, två körfiler, en vägren och ett dike. Hela vägområdets bredd kommer alltså inte att användas som körbana. En noggrannare planering av vägområdet görs i gatuplanen, som det blir möjligt att göra upp efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Förslaget till gatuplan kommer även det att läggas fram och då kan man lämna in anmärkningar mot gatuplanen.

Förslag till ändring av detaljplan har varit framlagt under tiden 20.4.2022–3.6.2022.

Detaljplanen som är framlagd har kompletterats enligt tekniska nämndens beslut 27.4.2022 med tre särskilda bestämmelser § 11, 12 och 13 och tiden för när planen är framlagd har förlängts så att den slutar 3.6.2022.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Enligt tekniskanämndens beslut 14.9.2022 oväsentlig ändrade och kompleterade detaljplaneförslag och detaljplanebeskrivning

Ändringarna och kompletteringarna :

  • en mindre korrigering av kvartersområdet i kvarter 17 längs Sjövägen,
  • en omstrukturering av byggnadsinventeringen som finns som bilaga till
    detaljplanebeskrivningen och
  • ett tillägg till avsnittet ”4.3.3 Deltagande och växelverkan” i planbeskrivningen

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 31.10–30.11.2022.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare

Melinda Lundgren


Detaljplan i Svanen

Planeområde

Planen omfattar området vid Nissasören söder om Larsmovägen och Östanpåvägens östra sida med omgivningen runt Runebergsstugan medräknat. Detaljplanens slutliga omfattning framgår under planläggningens gång.

Planeringens avsikt

Syftet med att göra upp en detaljplan för Svanen-området är att möjliggöra en ändamålsenlig utveckling och användning för enskilda personer, företag och föreningar inom rekreation, motion, idrott och motsvarande aktiviteter till området.

Program för deltagning och bedömning (uppdatering 25.11.2020)

PDB.pdf

Förslaget till detaljplan har varit till påseende under tiden 6.9.2023–6.10.2023.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare

Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Centrum

Planeområde

Planeringsområdet ligger mellan Runebergsparken och bangården, ca 150 meter öster om stadens torg och omfattar förutom det s.k. Maria Malm-kvarteret även angränsande gator (Stationsvägen, Köpmansgatan, Choraeusgatan och Jakobsgatan). I kvarteret har det funnits ett ämbetshus från 1960-talet och en busstation. Busstationen revs 2007 och ämbetshuset 2008. Efter det har kvarteret stått tomt. Kvarteret utgör en övergång och förbindelse mellan stadens centrum och Sikören, öster om järnvägen, där stormarketarna finns.
Gällande detaljplan är från år 2009. I detaljplanen finns inom området anvisat ett kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader (K), samt gatuområden.

Planeringens avsikt

Syftet med planändringen är att tillåta ett bredare användningsändamål och därigenom öka mångfalden i kvarteret.
På planeringsområdet har områden i den gällande detaljplanen anvisats delvis för annat bruk än vad som avses i den tilltänkta detaljplaneändringen. De planerade ändringarna, så som byggande av bostäder, är inte i enlighet med den gällande detaljplanen och därför behövs en ändring av detaljplanen.

Program för deltagning och bedömning (Uppdatering 6.10.2021)

PDB.pdf

Planerare

Melinda Lundgren


Detaljplaneändring i Östanpå

Planeområde

Planeområdet omfattar Östanlids sjukhustomt, Östandalsvägens kvartersområde för bilplatser och anslutande närrekreations- och trafikområden.

Planeringens avsikt

Genom detaljplanen möjliggörs kompletterande byggande på sjukhusområdet och bildandet av nya separata tomter för flervåningshus i planeområdets västra del. Byggrätten och skyddsmålsättningarna granskas.

Dokument Östanlid

Vaxtkartering.pdf (1.1M)
Inventeringsraport.pdf (184K)
PDB_Ostanlid.pdf (536K)

Planerare

Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Bonäs

Planeområde

Detaljplaneändringen berör ett obebyggt kvarter 12 i stadsdelen 20, Bonäs samt ett parkområdet på kvarterets södra sida.

Planeringens avsikt

Kvartersområde 12, vilket reserverats för byggnader som betjänar klubb-, social- och fritidsverksamhet har lämnats obebyggt fram till dessa dagar, och behov av detaljplaneenliga utrymmen föreligger inte. Avsikten med detaljplaneändringen är att ändra i frågavarande kvartersområde så, att det kan bebyggas med bostadshus.

Dokument Bonäs k 12

PDB_Bonas_12.pdf (204K)

Planerare

Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Varvet

Planeområde

Planen kommer att omfatta delområde av Varvet, beläget i stadens nordvästra delar. Planeområdet, till formen av en udde, ligger i den nordligaste delen av Varvet.

Planeringens avsikt

Med planen skapas förutsättningar för ett åretruntboende för småhus. Området betecknas idag, enligt gällande generalplan som ett område för marknära boende.

Dokument Varvets norra udde

PDB_VarvetsNorraUdde.pdf (184K)
Planeskiss_varvet.pdf (500K)

Planerare

Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Hoppholmen

Planeområde

Planen kommer att omfatta Hoppholmen, med Pirilöfjärden som gräns mot öst. Området är beläget i stadens östra delar, i östra Killingholmen.

Planeringens avsikt

Med planen skapas förutsättningar för ett året runt boende för småhus, enligt gällande generalplan.

Dokument Hoppholmen

PDB_Hoppholmen.pdf (292K)
Planskiss_Hoppholmen.pdf (312K)

Planerare

Sören Öhberg