Parkering

Hos oss är det alltid enkelt att hitta en ledig parkeringsplats, endera längs gator eller på större parkeringsplatser. På vissa ställen kan du parkera gratis i en eller två timmar, medan andra är avgiftsbelagda. Parkeringen på Maria Malm och i torggrottan Ludvig erbjuder även långtidsparkering.

Parkering längs gator

Visasbacken och Otto Malmsgatan från Styrmansgatan till Köpmansgatan
En timme gratis parkering med p-skiva. Om ditt ärende tar längre kan parkeringstiden enkelt förlängas. Betala i automaten eller via mobilapparna Moovy, Easy Park eller ParkMan. I övriga delar av centrum används enbart p-skiva.

Parkeringsbegränsningar i centrum (lägg in länk till dokumentet)

Maria Malm

Avgiftsbelagt parkeringsområde. Betalas med parkeringskort B eller C, mobilapparna Moovy, Easy Park eller ParkMan, eller i parkeringsautomaten. Pris: 1,40 euro/timme, 50 euro/månad eller 330 euro/år.

Beställ parkeringskort via kommunaltekniska avdelningen, parkeringsövervakningen.

Värmestolpar

Staden har 24 värmeplatser på Maria Malm. En plats med eluttag kostar 150 euro per år (gäller fem månader), utöver själva parkeringsavgiften. Den som hyr en värmeplats får en egen nyckel till stolpen. Nyckeln ska efter användning lämnas tillbaka till Centralen för tekniska tjänster. 

Torgparkering Ludvig

Har du fått felparkeringsavgift?

Felparkeringsavgiften i Jakobstad är 40 euro och ska betalas inom 30 dagar från den dag beslutet fattades – oberoende av om man har gjort en begäran om omprövning. Om avgiften inte betalas inom utsatt tid stiger den med 14 euro. Den som är missnöjd med felparkeringsavgiften kan lämna in en skriftlig begäran om omprövning till parkeringsövervakaren inom 30 dagar från att felet begicks. Ansök här.

Parkering med specialtillstånd

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) beviljar parkeringstillstånd för personer med funktionsvariationer som innebär nedsatt rörelseförmåga eller för transport av personer med nedsatt rörelseförmåga. Ansökan om parkeringstillstånd görs hos Ajovarma.
Mera information om parkering med specialtillstånd (lägg in länk)

Flyttning av fordon

Staden Jakobstad har rätt att flytta felparkerade eller övergivna fordon. Det samma gäller fordon som stör trafiken, gatuunderhållet eller byggarbeten, samt bilar som är i vägen i samband med ett evenemang, som saknar registeruppgifter eller klassificeras som skrot. Flyttningsuppmaningen fästs på fordonet och skickas även per post ifall kontaktuppgifter finns tillgängliga. En flyttningsuppmaning kan även meddelas med trafikmärke. 

1. Upplagsflytt

Om ägaren eller innehavaren inte reagerar på flyttningsuppmaningen flyttas fordonet till stadens upplag tidigast två dygn efter givande av flyttningsuppmaningen. Ett skrotfordon som har brunnit eller medför fara för människor och miljön kan föras direkt till bilåtervinningen. Fordonen förvaras inom ett inhägnat område i 30–60 dagar. Om ägaren eller innehavaren inte hämtar fordonet inom 30–60 dagar efter att hen kan anses ha fått del av det lagakraftvunna flyttningsbeslutet, övergår fordonet i stadens ägo. Om ett skrotfordon omhändertas övergår äganderätten omedelbart till staden.

2. Närflyttning

Flyttning av ett fordon till en plats i omedelbar närhet av dess ursprungliga placeringsplats, tidigast två dygn efter flyttningsuppmaning. 

3. Flyttning med stöd av parkeringsbestämmelser

Om ett fordon har parkerats på en väg i strid med en bestämmelse om parkering, har polisen, kommunen eller den kommunala parkeringsövervakaren rätt att utföra en närflyttning eller upplagsflyttning tidigast två dygn efter det att fordonet parkerats. Ett fordon får däremot flyttas omedelbart ifall det felparkerats fem olika gånger och påförts fem felparkeringsavgifter som är obetalda och i vilka ändring inte får sökas.

4. Privata områden och enskilda vägar

När det gäller privata områden, enskilda vägar, gårdsplaner eller terrängen kan staden flytta felparkerade, övergivna eller skrotfärdiga fordon endast med en motiverad begäran från väghållaren (väglagets syssloman eller ordförande), områdets ägare eller innehavare. Även disponenten för ett bostadsbolag kan göra en begäran.

Ansökningsblankett (lägg in länk)

5. Kostnader för flyttning av fordon

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta kostnader för ordnandet av fordonets flyttning, förvaring och förvaltning samt eventuell avfallshantering. Väghållaren för en enskild väg, ägaren till ett privat område och polisen är skyldiga att ersätta kostnaderna för flyttning av ett fordon som flyttats på deras begäran, om ersättningen inte kan tas ut hos fordonets ägare. Ersättning för flyttningskostnaderna för fordon som flyttats på grund av ett evenemang som ordnats på en väg eller ett vägområde får tas ut hos den som ordnat evenemanget. 

Priser för flyttning och förvaring av fordon (moms 0%) 

  • 145 euro – första veckan 
  • 152 euro – andra påbörjade veckan 
  • 158 euro – tredje påbörjade veckan 
  • 165 euro – fjärde påbörjade veckan 
  • 172 euro – femte påbörjade veckan 
  • Efter det ökar kostnaderna med 7 euro per påbörjad vecka
  • Närflyttning 90 € 

6. Så här får du tillbaka ditt fordon

Vill du ha tillbaka ditt fordon? Kontakta underhållsingenjören eller avdelningssekreteraren vid stadens kommunaltekniska avdelning. Staden gör ett ersättningsbeslut om flyttningskostnader och ger anvisningar om betalning. Fordonet överlåts först efter att du betalat avgiften. När du hämtar ditt fordon kan du behöva stärka din identitet samt uppvisa betalningskvitto.

7. Rättelseyrkande 

Om du är missnöjd med beslutet kan du framställa ett skriftligt rättelseyrkande till tekniska nämnden inom 14 dagar från beslutet. Ett rättelseyrkande kan endast framställas av den som beslutet avser.