Förslag till generalplan framlagd till påseende 25.01-03.03.2023

Generalplaneförslaget

Generalplaneförslagets beskrivning

Stadens invånare och andra intressenter kan lämna in anmärkningar gällande förslaget, under den tid som planförslaget är framlagt till påseende.  Anmärkningarna bör vara skriftliga, och de skall lämnas in till stadens registratur, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, senast under kontorstid 03.03.2023. Anmärkningarna bör rubriceras ”generalplan – anmärkning”.  Anmärkningar kan också lämnas via e-post, till adressen registraturen@jakobstad.fi  med rubrik ”generalplan – anmärkning”.

De som lämnade muntliga kommentarer vid informationstillfället i Jakobstads gymnasium den 18.01.2023 ombeds att förnya sina kommentarer skriftligen till ovan nämnda adress, så att de kan behandlas på korrekt sätt och få skriftliga bemötanden.

Generalplan under uppgörande

Generalplanen ska omfatta stadens hela område, och syftet med planen är att i allmänna drag styra markanvändningen och samhällsstrukturen i Jakobstad. I generalplanen anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisas nödvändiga områden till grund för den detaljerade planläggningen och annan planering samt byggande och annan markanvändning.

Planeringsområde

Planeringsområdet innefattar hela stadens område. Stadens yta är ca 396,25 km2, varav knappa 90 km2 är markområden.

Program för deltagande och bedömning 27.3.2019

Eftersom planen kommer att omfatta hela staden är praktiskt taget alla stadsbor intressenter i ärendet, liksom även grannkommuner och olika myndigheter. I programmet för deltagande och bedömning redogörs möjligheterna att påverka planeringen.

Planerare

Som planläggningskonsult fungerar FCG Planering och design Ab:

Projektchef Kai Tolonen (arkitekt SAFA, LuK)

Planläggare Eva Persson Puurula (Arkitekt SAFA, YKS-623)

Planeringen styrs gemensamt av arkitekt Sören Öhberg, Jakobstad, samt av en generalplanearbetsgrupp som har tillsatts för planprocessen. Som ordförande för arbetsgruppen fungerar stadsingenjör Harri Kotimäki och som sekreterare byråarkitekt Annemo Kaitfors.


Utkast till generalplan har varit framlagt till påseende 26.5–27.8.2021

Under tiden som generalplanen var framlagd ordnades också ett virtuellt informationstillfälle för allmänheten.

Generalplanekarta.pdf

Generalplanebeskrivning och sammanfatning.pdf

Program för deltagande och bedömning.pdf

  1. Trafikbullerutredning.pdf
  2. Nätverksgranskning av service och affärstjänster.pdf
  3. Arkeologisk inventering.pdf
  4. Dagvattenutredning.pdf
  5. Naturutredning.pdf

Stadens invånare och andra intressenter kan lämna in anmärkningar gällande utkastet under tiden som planutkastet är framlagt. Anmärkningarna bör vara skriftliga, och de ska lämnas in till stadens registratur, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, senast 27.8.2021 under kontorstid. Anmärkningarna bör rubriceras ”generalplan – anmärkning”. Anmärkningar kan också lämnas in per e-post, under adressen registraturen@jakobstad.fi med rubriken ”generalplan – anmärkning”.’


Anmärkningar som lämnats in tidigare kommer att beaktas.

Stadsstyrelsen

Bemötanden till generalplaneutkastets utlåtanden och anmärkningar.

Bemötanden


Arbetsgruppen för generalplanen

Kurt Hellstrand

Kurt Hellstrand

Stadsfullmäktiges III viceordförande

Kristdemokraterna i Finland

kurt.hellstrand@jakobstad.fi

045 276 0420

Jarmo Ittonen

Jarmo Ittonen

Vänsterförbundet

Vänsterförbundet

jarmo.ittonen@multi.fi

040 043 7777

AnneMo Kaitfors

AnneMo Kaitfors

Byråarkitekt

Planläggning

annemo.kaitfors@jakobstad.fi

044 785 1230

Milla Kallioinen

Milla Kallioinen

Förvaltningsdirektör

Förvaltning

milla.kallioinen@jakobstad.fi

044 785 1651

Kari Koskela

Kari Koskela

Stadsfullmäktiges II viceordförande

Finlands Socialdemokratiska Parti

kari.koskela@ppa.inet.fi

040 066 9764

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Stadsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750

Jan Levander

Jan Levander

Direktör för bildning och välfärd

Bildning

jan.levander@jakobstad.fi

044 785 1479

Maria Lunabba

Maria Lunabba

Svenska Folkpartiet

maria.lunabba@dvv.fi

050 594 7814

Owe Sjölund

Owe Sjölund

Stadsstyrelsens ordförare

Svenska Folkpartiet

owe@sjolund.fi

040 066 6202

Sofia Zittra-Bärsund

Sofia Zittra-Bärsund

Miljövårdschef

Miljövårdsbyrån

sofia.zittra-barsund@jakobstad.fi

044 785 1678

Sören Öhberg

Sören Öhberg

Stadsplanearkitekt

Kommunaltekniska tjänster, Planläggning

soren.ohberg@jakobstad.fi

044 785 1633