Undantag och avgöranden om planeringsbehov

Planläggningsavdelningen bereder utlåtanden för avgörande som gäller undantag (MBL 171 §) och planeringsbehov (MBL 137 §).

Staden Jakobstads miljö- och byggnadsnämd ger beslut omundantag och tekniska nämnden om planeringsbehov.

Blanketter för undantag och planerigsbehov kan hämtas från byggnadstillsynsbyrån dit ifyllda blanketter också lämnas in.

Avgift för undantagsbeslut är 600 euro och avgift för avgörandet av planeringsbehov är 600 euro.

Markanvändnings- och bygglagens 171 §

Behörighet att bevilja undantag och förutsättningarna för undantag

Kommunen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja undantag från en bestämmelse, en föreskrift, ett förbud eller en annan begränsning som gäller byggande eller andra åtgärder och som har utfärdats i denna lag eller med stöd av den.

Undantag får dock inte beviljas om det

1) medför olägenheter med tanke på planläggningen, genomförande av planen eller annan reglering av områdesanvändningen,

2) försvårar uppnående av målen för naturvården,

3) försvårar uppnående av målen för skyddet av den byggda miljön, eller

4) leder till byggande med betydande konsekvenser eller annars har avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda skadliga konsekvenser.

Som byggande med betydande konsekvenser enligt 2 mom. 4 punkten betraktas inte byggande av vindkraftverk på ett område som i detaljplanen anges som industri- eller hamnområde och som redan är bebyggt.

Undantag kan inte beviljas från bestämmelserna om tillstånd för miljöåtgärder och inte från de särskilda förutsättningarna enligt 137 § för bygglov på områden i behov av planering.

Markanvändnings- och bygglagen