Vägarbeten och tillfälliga avstängningar

Grävningsarbete på gator, trottoarer och allmänna områden förutsätter alltid tillstånd i enlighet med lagen om underhåll av gator och vissa allmänna områden. Även beslut om tillfälliga trafikarrangemang fattas av staden. Ansökningar för grävarbeten på gator och tillfälliga avstängningar görs via Lupapiste.

Behöver jag tillstånd?

Alla former av arbete på gatuområden kräver tillstånd. Detta gäller till exempel:

  • Grävningsarbeten.
  • Bygg- och reparationsarbeten på fastigheter där gatuområdet eller något annat allmänt område avgränsas som arbetsplats.
  • Anslutning av fastigheter till vattenlednings-, elektricitets-, fjärrvärme-, dagvatten- och avloppsnätet samt väganslutningar.
  • Byggställningar och hissanordningar.
  • Lyft.
  • Förvaring av lastflak.
  • Förvaring av arbetsbaracker.
  • Röjning av snö från tak kräver endast en anmälan till kommunaltekniska avdelningen, och för arbetet krävs en avstängningsplan.

Kom ihåg att ha koll på befintliga rör och kablar på det berörda området. En bra princip är att fråga först och gräva sen. Information om elkablar och fjärrvärmerör fås från Herrfors Nät, Jakobstadsnejdens Telefon och Jakobstads Vatten. Vid arbeten på gatuområden bör du också ta hänsyn till hindersfriheten.

Ansvar

På byggarbetsplatsen ska det alltid finnas en informationstavla med information om företaget som bygger, kontaktuppgifter samt information om hur länge arbetet pågår. Den som anhåller om grävningstillstånd ansvarar för eventuella skador som orsakas av grävningsarbetet och dess sättningar under två års tid från slutgranskningsdatum. Om arbetet inte utförts enligt givna bestämmelser ansvarar sökanden för arbetsområdet i ytterligare två år. Läckor eller skadegörelse på trafikleder ska genast meddelas till stadens övervakare, 044 558 7246, utanför arbetstid till dejourerande arbetsledare, 044 785 1999 samt till brandverkets skiftesmästare och eventuellt till polisen.

Behöver du ett tillfälligt trafikmärke?
Trafikmärken och andra trafikregleringsprodukter kan hyras av Alerte.

Kontakta oss

Johan Enlund

Johan Enlund

Ansvarig planerare

Kommunaltekniska tjänster

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221