Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från bebyggda områden. Dagvatten uppstår främst under snösmältningen på våren, vid häftiga regn på sommaren och under regniga perioder på hösten. Även dräneringsvatten från husgrunder regleras av samma bestämmelser. Målet med dagvattenhanteringen är att utveckla systemet särskilt i detaljplaneområden – att infiltrera och fördröja dagvattnet på den plats där det ansamlas, förebygga olägenheter och skador som dagvatten orsakar miljön och fastigheter samt att bidra till att dagvatten inte leds in i avloppssystemet. 

Ta kontakt med oss: dagvatten.hulevesi@jakobstad.fi

1. Dagvattenavgift

Dagvattenavgiften gäller alla cirka 4500 bebyggda tomter eller fastigheter på stadens detaljplaneområden. Intäkterna används till underhåll, byggande samt utveckling av dagvattensystemen. Avgiften bestäms utgående från fastighetens areal och användningsändamål. Fakturorna för dagvattenavgiften skickas ut till fastighetens ägare eller innehavare i slutet av oktober varje år. 

Enligt lagen om vattentjänster får dagvatten från fastigheter inte ledas in i avloppssystemet. Orsaken är att dagvatten ökar mängden avloppsvatten som behöver renas och sänker avloppsvattnets temperatur. Följden blir ökad energi- och kemikalieförbrukning och ett sämre reningsresultat. I värsta fall kan det komma in så mycket dagvatten i avloppsnätet att allt vatten inte kan pumpas till reningsverket, vilket leder till att blandat spill- och dagvatten rinner ut i vattendrag och skadar miljön.

Förfrågningar riktas till dagvatten.hulevesi@jakobstad.fi
 

2. Måste alla betala?

Alla tomter och fastigheter (markområden som inte är registrerade som tomt) inom verkningsområdet får en dagvattenavgift. En tomt eller fastighet som inte har några byggnader, men vars ytskikt ändrats genom byggnation kan också räknas som en tomt eller fastighet. Om tomtens yta släpper igenom mindre vatten än ett naturligt markområde uppbärs en avgift. En anhållan om sänkning av avgiften kan riktas till tekniska nämnden. Motiveringen kan vara om det på tomten eller fastigheten genomförts fördröjnings- eller infiltreringssystem med en volym på minst fem kubikmeter. Grundavgiften på 40 euro gäller samtliga tomt- och fastighetsägare. 

3. Dagvattenanslutning

Fastigheter ansluts i allmänhet med självfallsavlopp, men i vissa specialfall behöver dagvattnet pumpas. Vid självfallsavlopp rekommenderas bygget av en uppdämningsventil. Om fastigheten inte kan anslutas till stadens ledningsnät för dagvatten med ett självfallsavlopp är fastighetsägaren skyldig att bygga en pumpstation på sin tomt för att möjliggöra anslutningen. 

Nya fastigheter 

  • En ansökan om anslutning till ledningssystemet för dagvatten kan lämnas in i samband med bygglovsansökan, eller direkt till kommunaltekniska avdelningen. För anslutningen görs ett särskilt anslutningsbeslut. 

Befintliga fastigheter 

  • För tomter som redan beviljats bygglov och kommer att anslutas till dagvattennätet i ett senare skede krävs ett särskilt anslutningsbeslut. Ansökan lämnas in till kommunaltekniska avdelningen. 

Avgifter 

  • Avgiften för anläggande av en dagvattentomtledning inom detaljplanerade områden är 400 euro, ifall dagvattenrören byggs eller har byggts till tomtgränsen i samband med gatans byggande eller sanering. För övriga fastigheter gäller verkliga kostnader. Fastighetsägaren kan även anlita en utomstående entreprenör, och i så fall fakturerar staden ingen ledningsavgift.

Kontakta oss

Nicklas Gustafsson

Nicklas Gustafsson

Underhållsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

nicklas.gustafsson@jakobstad.fi

044 785 1227