Permo-, Lövbloms- och Markusholmsfladan är belägna i sydöstra delen av Jakobstad, ca. 1,5–3 km från Jakobstads centrum. Sandsundsfjärden, som Permo-, Lövbloms- och Markusholmsfladan utmynnar i, har ett mycket rikligt häckfågelbestånd och är utsett som FINIBA-område (Finnish Important Bird and Biodiversity Area). Sandsundsfjärden ingår i Natura 2000-nätverket på grund av de förekommande naturtyperna som främjar fågelbeståndet. Lövblomsfladan är också ett FINIBA-område. I Permo- och Lövblomsfladan häckar sothöna samt andra andfåglar. Sothöna räknas idag till en starkt hotad art. Samtliga tre flador med omgivande natur är viktiga områden där framförallt fåglar kan hitta boplats och föda.

Inom projektet kommer man att fokusera på naturvärdesinventeringar (växter, fåglar, åkergroda, sländor, provfiske, bottenfauna) samt undersökning av vattenkvalitet och bottensediment för att få mer information och kunskap om fladorna.

Samarbete kommer att göras med den lokala jaktföreningen gällande jakt på mårdhund och mink, som är främmande djurarter som inte hör till vår naturliga fauna. Mårdhund och mink äter bland annat fåglar och fågelägg och utgör därmed ett starkt hot mot fåglar som bygger sina bon på marken, såsom andfåglar.

Eventuella vandringshinder för fisk inventeras och mindre åtgärder för att förbättra fiskens vandring genomförs (rensning och borttagning av vandringshinder). I fladorna förbättras häckningsmöjligheterna för främst andfåglar genom att planera och skapa vegetationsöar som skydd för häckande fåglar mot predation av rovfåglar.

Projektet Permo-, Lövbloms- och Markusholmsfladan är ett tvåårigt projekt (27.10.2022-31.10.2024) som finansieras främst av livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland. Målsättningen med naturundersökningarna och åtgärderna inom projektet är att stärka den biologiska mångfalden och förbättra livsmiljöerna för häckande fåglar och andra organismer samt att öppna upp eventuella vandringshinder för fisk. Resultaten från naturundersökningarna kommer att fungera som ett verktyg i planeringen av åtgärder under projekttiden samt som underlag för fortsatt skötsel och uppföljning av områdena efter projekttiden.

Fladornas närhet till Jakobstads centrum möjliggör rekreation (t.ex. fågelskådning) i naturområden som är lättillgängliga utan behov av fordon. Fladorna utgör även en god miljö i undervisningssyfte; t.ex. fågelskådning, inventering av växter och vattenprovtagning, i och med närheten till skolor och centrum. I den regionala klimatstrategin för Jakobstadsregionen vill man minska på koldioxidutsläppen, vilket visar på betydelsen av att bevara och skydda lättillgängliga naturområden i närheten av centrum.

Lägeskarta över Permo- (1), Lövbloms- (2) och Markusholmsfladan (3) i Jakobstad samt deras mynningsområde i Sandsundsfjärden (4).

Kontakta oss

Anna Sundelin

Anna Sundelin

Miljöplanerare

Miljövårdsbyrån

anna.sundelin@jakobstad.fi

044 785 1649