Nynäsbackens ängsområde

Nynäsbackens ängsområde, beläget i bostadsområdet Västermalm, är en värdefull natur- och kulturmiljö som har restaurerats av Miljövårdsbyrån sommaren 2022 som en del av stadens klimatarbete. Projektet finansieras främst av livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland.

Projektet följer skötselplanen för Nynäsbackens ängsområde uppgjord 2018 av Jaana Höglund från Pro Agria inom det av EU:s jordbruksfond finansierade projektet hotad landsbygdsnatur vårdas genom samarbete, ”UHMA”.

Målsättningen är att återställa och vårda igenvuxna vårdbiotoper, samt att bevara öppna kulturmarker med dess natur- och landskapsvärden. Vårdbiotoper, så som ängar och hagmarker, hör till våra mest hotade naturtyper. I takt med att jordbruket förändrats och traditionell markanvändning, så som bete och slåtter, minskat har ängarna vuxit igen eller ersatts av odlad åkermark. Då livsmiljön försvinner hotas också de växter och insekter som är anpassade till den.

Med småskaliga röjningar, slåtter och bete stävjas igenväxningen och därmed återställs och bevaras de öppna och lågväxta ängarna med sällsynta växtarter. Åtgärderna framhäver även den kulturhistoriska miljön som kännetecknar Nynäsbackens ängsområde. På området finns de hotade och hänsynskrävande arterna gulmåra (Galium verum) och backnejlika (Dianthus deltoides).

Fårbete vid Nynäsbacken sommaren 2022.
Stengärdesgårdar framhävs som kulturhistoriska element vid Nynäsbacken.