Vårdbiotoper, så som ängar och hagmarker, hör till våra mest hotade naturtyper. I takt med att jordbruket förändrats och traditionell markanvändning, så som bete och slåtter, minskat har ängarna vuxit igen eller ersatts av odlad åkermark. Då livsmiljön försvinner hotas också de växter och insekter som är anpassade till den. Med småskaliga röjningar, slåtter och bete stävjas igenväxningen och därmed återställs och bevaras de öppna och lågväxta ängarna med sällsynta växtarter.

Är du en får- eller nötbonde som är intresserad av att ha dina djur på bete vid Nynäsbacken eller på Stora Lysarholmen? Här finns ett offertförslag. Vänligen ta kontakt senast 27.03.2024 ifall du vill ha dina djur på sommarbete på dessa ängsområden.

Stora Lysarholmen

Stora Lysarholmen är en ö belägen i den nordöstra delen av Jakobstad. Projektområdet finns i mitten av Stora Lysarholmen och utgörs av en gammal jordbrukslägenhet, kallad Lysarholmstorpet, som sedan 1953 är i staden Jakobstads ägo. Området på totalt 24,62 ha består av den gamla gårdsgruppen, ca 4,5 ha ängs- och åkermark samt omkringliggande skog.

Skogen, som sköts som naturskog, är gammal med inslag av död ved och består till stora delar av lundartad granskog men ställvist även försumpad skog och hällmark. Gårdsgruppen samt ett flertal stengärdsgårdar vittnar om områdets kulturhistoriska värden.

Området är i mångsidig men småskalig användning omfattande bland annat koloniodling, lägerverksamhet och rekreation. En mindre del av åkermarken arrenderas sedan 1984 ut som odlingslotter till stadens invånare. Gårdsfastigheten hyrs av föreningen Parasta Lapsille r.y. som årligen ordnar dagsläger för barn i juni månad. Stigar i skogen vittnar om att området används i rekreationssyfte.

Projektet Stora Lysarholmen är ett tvåårigt projekt (27.10.2022-31.10.2024) som finansieras främst av livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland. Projektets målsättning är att återställa och upprätthålla livsmiljön i vårdbiotopen på Stora Lysarholmen. Den öppna kulturmarken med dess natur- och landskapsvärden bevaras. Vårdbiotopen tillsammans med den gamla naturskogen, gårdsgruppen och koloniodlingen bildar en stark helhet för biologisk mångfald, rekreation och utbildning.

Projektet inleddes med en naturvärdesinventering våren/sommaren 2023 och bekämpning av invasiva växtarter sommaren 2023. Här kan du läsa rapporten från naturinventeringen. Nästa steg i projektet är att röja sly och mindre träd som vuxit in på ängs- och åkermarken. Stengärdsgårdarna kommer att friläggas och landskapsmässigt betydande träd kommer att bevaras. Efter röjningen kommer byggnation av beteshage för får och kor att påbörjas. Bete inleds sommaren 2024.

Nynäsbackens ängsområde

Nynäsbackens ängsområde, beläget i bostadsområdet Västermalm, är en värdefull natur- och kulturmiljö som har restaurerats av Miljövårdsbyrån sommaren 2022 som en del av stadens klimatarbete. Projektet finansierades främst av livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland. Projektet avslutades hösten 2023.

Projektet följde skötselplanen för Nynäsbackens ängsområde uppgjord 2018 av Jaana Höglund från Pro Agria inom det av EU:s jordbruksfond finansierade projektet hotad landsbygdsnatur vårdas genom samarbete, ”UHMA”.

Målsättningen med projektet var att återställa och vårda den igenvuxna vårdbiotopen, samt att bevara öppna kulturmarker med dess natur- och landskapsvärden. Röjning, bete och slåtter framhävde även den kulturhistoriska miljön som kännetecknar Nynäsbackens ängsområde. På området finns de hotade och hänsynskrävande arterna gulmåra (Galium verum) och backnejlika (Dianthus deltoides).

Projektet har avslutats, men vården av Nynäsbackens äng fortsätter med småskaliga röjningar, fårbete och slåtter. Här kan du läsa slutrapporten för projektet.

Fårbete vid Nynäsbacken sommaren 2022.
Stengärdesgårdar framhävs som kulturhistoriska element vid Nynäsbacken.

Kontakta oss

Carolina Silva

Carolina Silva

Projektledare

Miljövårdsbyrån

carolina.silva@jakobstad.fi

044 785 1645

Tanja Snickars

Tanja Snickars

Projektledare

Miljövårdsbyrån

tanja.snickars@jakobstad.fi

044 785 1677