Vårdbiotoper, så som ängar och hagmarker, hör till våra mest hotade naturtyper. I takt med att jordbruket förändrats och traditionell markanvändning, så som bete och slåtter, minskat har ängarna vuxit igen eller ersatts av odlad åkermark. Då livsmiljön försvinner hotas också de växter och insekter som är anpassade till den. Med småskaliga röjningar, slåtter och bete stävjas igenväxningen och därmed återställs och bevaras de öppna och lågväxta ängarna med sällsynta växtarter.

Miljövårdsbyrån har två vårdbiotopsprojekt, ett pågående (Stora Lysarholmen) och ett avslutat (Nynäsbacken). Klicka in på vardera vårdbiotops sida för att läsa mer om dem.

Kontakta oss

Carolina Silva

Carolina Silva

Projektledare

Miljövårdsbyrån

carolina.silva@jakobstad.fi

044 785 1645

Tanja Snickars

Tanja Snickars

Projektledare

Miljövårdsbyrån

tanja.snickars@jakobstad.fi

044 785 1677