Staden Jakobstad deltar i delprojektet SOTKA-rastplatser gällande Kråkholmsfjärden

Fågelvattenexperterna Veli-Matti Pekkarinen från Finlands Jägarförbund och Heikki Helle från Birdlife Finland besökte Kråkholmsfjärden 22:a november 2022 för att diskutera Staden Jakobstads deltagande i delprojektet SOTKA-rastplatser tillsammans med personal från miljövårdsbyrån, skogsbruksingenjör Roland Sundfors och Mika Hopiavuori som är aktiv jägare och initiativtagare till SOTKA-projektet vid Kråkholmsfjärden.

Från vänster: Anna Sundelin, miljöplanerare-Staden Jakobstad, Roland Sundfors, skogsbruksingenjör-Staden Jakobstad, Sofia Zittra-Bärsund, miljövårdschef-Staden Jakobstad, Veli-Matti Pekkarinen, fågelexpert-Finlands Jägarförbund, Heikki Helle, fågelexpert-Birdlife Finland, Mika Hopiavuori, aktiv jägare och initiativtagare till SOTKA-projektet vid Kråkholmsfjärden-Jakobstad.

Jord- och skogsbruksministeriets delprojekt SOTKA-rastplatser går ut på att bygga ett nätverk av rastplatser för fåglar, framförallt andfåglar som är krävande med tanke på livsmiljön, längs viktiga flyttvägar samt att effektivera fångsten av främmande små rovdjur (såsom mårdhund och mink). Projektet SOTKA ingår i jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma Helmi-program som stärker den biologiska mångfalden i Finland. Samarbetet mellan Finlands Jägarförbund och Birdlife Finland har en nyckelroll i utvecklingen av rastplatserna. Rastplatserna är viktiga på hösten så att jakten som börjar samtidigt överallt inte får änderna att bege sig på flytt för tidigt. På en bra rastplats finns det rikligt med föda för att änderna ska kunna äta sig mätta före flytten. I praktiken kan man till exempel börja jakten senare eller delvis fridlysa områden, antingen tidsmässigt eller lokalt.

Kråkholmsfjärdens medverkan i SOTKA-projektets nätverk innebär att ingen sjöfågeljakt görs på området, jakten på småviltspredatorer effektiveras och sjöfågelräkningar utförs. Informationstavlor med information om SOTKA-projektet och Kråkholmsfjärden kommer placeras ut på ett par ställen runt Kråkholmsfjärden.

Vid Kråkholmsfjärden har ingen sjöfågeljakt förekommit under lång tid. Kråkholmsfjärden är ett skyddat område i detaljplanen och området har varit fredat sedan 1980-talet. På området är således jakt och fiske förbjudet, samt förbud mot att röra sig på vattenområdet under tiden 15.4–15.9.

På våren och sommaren är Kråkholmsfjärden en välbesökt lokal bland många fågel- och naturintresserade. Fjärdens närhet till centrum gör den till en lättillgänglig besökslokal. Fjärdens artmångfald av fåglar lockar många fågelentusiaster. Sommaren 2022 observerades brunand i fjärden, som är klassificerad som en akut hotad art i Finland eftersom beståndet har minskat kraftigt. Sothöna häckar i fjärden, även beståndet av sothöna har minskat kraftigt och idag klassas den som starkt hotad. I Kråkholmsfjärden häckar och rastar många övriga andfåglar samt andra sjöfågelarter. Fjärdens mångfald visar på dess betydelse som livsmiljö för många olika fåglar.

Mer info om projektet:

https://mmm.fi/sv/sotka-projektet

https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/hankkeet/sotka-hanke