Vintern och våren 2024

Miljövårdsbyrån engagerar sig i flera spännande projekt som strävar efter att bevara, återställa och skydda värdefulla naturområden. Under den här årstiden fortsätter vårt arbete med att vårda och skydda viktiga områden och bekämpa invasiva växtarter.

Ett av våra vårdbiotopsprojekt, Nynäsbackens ängsområde, har avslutats hösten 2023. Trots detta kommer vi fortsätta att vårda området för att återställa och bevara de öppna kulturmarkerna med dess unika natur- och landskapsvärden. Vi kommer att genomföra röjningar och slåtter vid behov. Under våren år 2024 kommer vi att jobba för att skapa samarbete med en fårbonde som vill engagera sig i framtida skötselåtgärder med fårbetet på Nynäsbackens ängsområde.

Ett annat vårdbiotopsprojekt, Stora Lysarholmen, är en tvåårig satsning som syftar till att stärka den biologiska mångfalden i Finland. Vi arbetar för att återställa och upprätthålla livsmiljön på Stora Lysarholmen genom bland annat naturvärdesinventeringar och bekämpning av invasiva växtarter. Under hösten 2023 röjning av sly och mindre träd på ängs- och åkermarken genomförts. Stengärdsgårdar har frilagts och betydande träd bevarats. Följande steg är byggnationen av beteshage och väderskydd för får, och bete kommer att pågå från och med sommaren 2024.

Permo-, Lövbloms- och Markusholmsfladan, är ett tvåårigt projekt som innefattar miljöundersökningar och mindre restaureringsåtgärder. Samarbete görs med den lokala jaktföreningen gällande jakt på mårdhund och mink, som är främmande djurarter som inte hör till vår naturliga fauna, i syfte att förbättra livsmiljöerna för häckande fåglar. Resultaten från miljöundersökningarna kommer att fungera som ett verktyg i planeringen av åtgärder under projekttiden samt som underlag för fortsatt skötsel och uppföljning av områdena efter projekttiden.

Projektet PIA – Invasiva växter i Jakobstadsregionen 2022-2024 fokuserar på att bekämpa invasiva växtarter inom Jakobstadsregionen, med särskild uppmärksamhet på naturskydds- och rekreationsområden. Målet är att stoppa spridningen av dessa växter och upprätthålla en kontinuerlig bekämpning och uppföljning. Under vintern och våren utarbetas en handlingsplan, baserad på erfarenheter från genomfört bekämpningsarbete, för att säkerställa att resultaten upprätthålls. Effektiviteten i bekämpningsarbetet utvärderas varje sommar och prioriterade områden granskas med jämna mellanrum. En arbetsgrupp som tillsatts under projektperioden ansvarar för att följa handlingsplanen. Projektplanen och handlingsplanen kommer att uppdateras senast 2030.

Under de kommande månaderna kommer vi att fortsätta med planeringen och förberedelserna för det här årets åtgärder i dessa projekt. Vårt arbete är inriktat på att bevara och skydda den biologiska mångfalden samt bevara värdefulla natur- och kulturområden. Vi ser fram emot att fortsätta vårt viktiga arbete och hoppas på ett givande år.

Tack för ditt intresse och engagemang för våra projekt. Om du vill få mer information om något av projekten och följa vårt arbete, besök gärna vår hemsida. Där hittar du detaljerad information, uppdateringar och möjlighet att följa våra framsteg. Tillsammans kan vi göra en positiv skillnad för miljön och framtiden!

Välkommen att utforska mer på vår hemsida!