Sommaren 2024

Jakobstads miljövårdsbyrå engagerar sig i flera spännande projekt som strävar efter att bevara, återställa och skydda värdefulla naturområden. Under sommaren fortsätter vårt arbete med att vårda och skydda viktiga områden och bekämpa invasiva växtarter.

Vårdbiotoper

Vårt vårdbiotopsprojekt Stora Lysarholmen är en tvåårig satsning där vi arbetar för att återställa och upprätthålla livsmiljön på Stora Lysarholmen. En naturvärdesinventering har utförts (rapporten från den kan du läsa här). Den invasiva växten blomsterlupin, som växer på området, har bekämpats. Just nu pågår röjning av sly och mindre träd på ängs- och åkermarken för att förbereda för bygge av beteshagar. Stengärdsgårdar friläggs och betydande träd bevaras. Följande steg är byggnationen av beteshage för får och highlandboskap. Tanken att ha highlandboskap på bete från och med i år, från nästa sommar kommer även får att beta på området.

Projektet på Nynäsbackens ängsområde har avslutats hösten 2023, men skötseln av området för att bevara de öppna kulturmarkerna med dess unika natur- och landskapsvärden fortsätter. Vi kommer att genomföra röjningar vid behov och slåtter kommer att utföras i slutet av augusti. Fåren är på plats och betar efter midsommar.

Permo-, Lövbloms- och Markusholmsfladan

Permo-, Lövbloms- och Markusholmsfladan är ett tvåårigt projekt som innefattar miljöundersökningar och mindre restaureringsåtgärder. Samarbete görs med den lokala jaktföreningen gällande jakt på mårdhund och mink, som är främmande djurarter som inte hör till vår naturliga fauna, i syfte att förbättra livsmiljöerna för häckande fåglar. Resultaten från miljöundersökningarna kommer att fungera som ett verktyg i planeringen av åtgärder under projekttiden samt som underlag för fortsatt skötsel och uppföljning av områdena efter projekttiden. Här kan du läsa de publicerade rapporterna.

Projekt PIA

Projekt PIA – Invasiva växter i Jakobstadsregionen 2022-2024 fokuserar på att bekämpa invasiva växtarter inom Jakobstadsregionen, med särskild uppmärksamhet på naturskydds- och rekreationsområden. Målet är att stoppa spridningen av dessa växter och upprätthålla en kontinuerlig bekämpning och uppföljning. Under sommaren fortsätter staden att bekämpa utvalda områden, baserat på en handlingsplan som gjorts upp under våren. Effektiviteten i bekämpningsarbetet utvärderas varje sommar och prioriterade områden granskas med jämna mellanrum. En arbetsgrupp som tillsatts under projektperioden ansvarar för att följa upp handlingsplanen. Projektplanen och handlingsplanen kommer att uppdateras senast år 2030.

I år ordnar staden Jakobstad föreningstalko för bekämpning av invasiva växter. Tveka inte att ta kontakt ifall du och din förening är intresserade av att delta i bekämpningen och samtidigt få ersättning för det!

Förutom föreningstalko ordnas även solotalko för bekämpning av blomsterlupin och jättebalsamin. Ifall du är intresserad av att delta kan du klicka r för att komma till en karta med de aktuella områdena. På platsen kommer det att finnas en infoskylt med vilken invasiv art som ska bekämpas på området, samt plastpåsar för uppsamling av växtavfall. Då du har fyllt plastpåsen ska du försluta den ordentligt och lämna den under infoskylten. Projektledaren kommer att samla in alla plastpåsar och tömma dem i containern för uppsamling av växtavfall på Maria Malms parkeringsplats.

Alla invånare uppmuntras att delta i bekämpningsarbetet, antingen genom att delta i förenings- eller solotalko eller genom att bekämpa invasiva arter på sin egen tomt. Ifall du bekämpat invasiva växter på din egna tomt ska du föra växtavfallet (utan jord) till containern på Maria Malms parkering.

Genom att fylla i vårt frågeformulär hjälper du oss att utveckla vårt arbete!

Mer information

Under de kommande månaderna kommer vi att fortsätta med åtgärderna i dessa projekt. Vårt arbete är inriktat på att bevara och skydda den biologiska mångfalden samt att bevara värdefulla natur- och kulturområden. Vi ser fram emot att fortsätta vårt viktiga arbete och hoppas på ett givande år.

Tack för ditt intresse och engagemang för våra projekt! Ifall du är intresserad av att veta mer kan du gärna besöka vardera projekts egna sida för att få mer information, uppdateringar och möjlighet att följa vårt arbete. Tillsammans kan vi göra en positiv skillnad för miljön och framtiden!